Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

 

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001, (ΦΕΚ 1060/Β/10.8.2001)    «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα»

Διόρθωση σφάλματος :

  • Διορθ. Σφ. /1994, (ΦΕΚ 757/Β/10.10.1994)    «Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
  • Διορθ. Σφ. /1994, (ΦΕΚ 755/Β/7.10.1994)    «Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»

Καταργήθηκε από :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 679Β_94 2.4 MB