Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016
Φ.Ε.Κ.
1897/Β` 27.6.2016
Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός– Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Αρμόδια αρχή – Γενικές υποχρεώσεις της : (άρθ. 2)
 • Γενικές υποχρεώσεις για τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης : (άρθ. 3)
 • Απαιτήσεις αναφορικά με την οργάνωση της κοινοποιούσας αρχής : (άρθ. 4)
 • Γενικές απαιτήσεις για τους εγκεκριμένους (αναγνωρισμένους) και τους κοινοποιημένους οργανισμούς : (άρθ. 5)
 • Τεκμήριο συμμόρφωσης των εγκεκριμένων (αναγνωρισμένων) οργανισμών και των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 6)
 • Θυγατρικές και υπεργολάβοι των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (άρθ. 7)
 • Διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα : (άρθ. 8)
 • Αίτηση για την έγκριση (αναγνώριση) και την κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (άρθ. 9)
 • Έγκριση (αναγνώριση) οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (άρθ. 10)
 • Διαδικασία κοινοποίησης : (άρθ. 11)
 • Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 12)
 • Μεταβολές στην κοινοποίηση και στην έγκριση : (άρθ. 13)
 • Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών από την Επιτροπή : (άρθ. 14)
 • Λειτουργικές υποχρεώσεις των αναγνωρισμένων και των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 15)
 • Προσφυγή κατά αποφάσεων των αναγνωρισμένων και των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 16)
 • Υποχρέωση ενημέρωσης από κοινοποιημένους και από αναγνωρισμένους οργανισμούς : (άρθ. 17)
 • Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 18)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 19)
 • Ορισμοί (διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, πρότυπο, τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, εναρμονισμένο πρότυπο, εθνικό πρότυπο, ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, διεθνής φορέας τυποποίησης, εθνικός φορέας τυποποίησης, διαπίστευση, τομεακά συστήματα διαπίστευσης, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση από ομότιμους, ευρωπαϊκή συνεργασία για τη διαπίστευση –ΕΣΔ / european co-operation for accreditation – EA, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, αρχή εποπτείας αγοράς, ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, εθνική τεχνική βιομηχανική νομοθεσία) : (παράρτημα Ι)
 • Ενδεικτικός πίνακας για την επιλογή εναρμονισμένων προτύπων σε σχέση με τα καθήκοντα των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στις ενότητες του Παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ : (παράρτημα ΙΙ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1897Β_2016 410.77 KB