Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016
Φ.Ε.Κ.
1561/Β` 2.6.2016
Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικά : (κεφ. Α)
 • Εισαγωγή : (§Α1.1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (§Α1.2)
 • Αντικείμενο : (§Α1.3)
 • Κατηγορίες σκυροδέματος : (§Α1.4)
 • Κανονιστικές αναφορές : (§Α2.1)
 • Βιβλιογραφία : (§Α2.2)
 • Ορισμοί (αγοραστής - purchaser, ανάμιγμα, αναμικτήρας, αναμικτήρας ελεύθερης πτώσης, αναμικτήρας βίαιης ανάμιξης, αντλησιμότητα, απαιτούμενη αντοχή σχεδιασμού παραγωγής σκυροδέματος σε θλίψη, απόμιξη - segregation, αρχικές δοκιμές - αρχικοί έλεγχοι, αυτοκίνητο αναδευτήρας, αυτοκίνητο μεταφοράς χωρίς ανάδευση, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, διάρκεια ζωής, δείγμα σκυροδέματος, δοκίμιο του έργου, εξάπλωση, εξίδρωση - bleeding, εξωτερικός έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος, επιβλέπων - inspector, εργασιμότητα - workability, εργοδηγός - foreman, εργοστασιακό σκυρόδεμα - έτοιμο σκυρόδεμα, εργοταξιακό σκυρόδεμα, εσωτερικός έλεγχος παραγωγής - αυτοέλεγχος, κάθιση - slump, κατηγορία έκθεσης ή κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης - exposure class, κεντρικός αναμικτήρας - central mixer, κορεσμένο και επιφανειακά ξηρό αδρανές - saturated surface dry aggregate, κυβικό μέτρο σκυροδέματος, κύριος του έργου, λόγος νερό/τσιμέντο, μέγιστος κόκκος αδρανούς D, μέγιστος κόκκος σκυροδέματος Dmax, μελέτη σύνθεσης - mix design, μελετητής - designer, μέση αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη, μητρώο έργου / φάκελος ποιότητας έργου - execution record documentation, μονάδα ή συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, ξηρό αδρανές - dry aggregate, ξυλότυπος, παιπάλη - fines, παραγωγός - producer, παρτίδα, περιβαλλοντικές δράσεις, περιεκτικότητα σε ενεργό νερό - effective water content, πλαστικότητα, πληθυσμός, πρόγραμμα σκυροδέτησης, πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου - execution specification, προδιαγραφή - specification, προδιαγράφων - specifier, πρόσθετα σκυροδέματος ή χημικά πρόσθετα - admixtures, πρόσμικτο σκυροδέματος - additions, πυκνότητα νωπού σκυροδέματος - density of fresh concrete, σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών - designed concrete, σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης -prescribed concrete, σκυρόδεμα με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, σκυρόδεμα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, συμβατικό δοκίμιο, συμβατική μέση αντοχή σε θλίψη (n) δειγμάτων, συνεκτικότητα - consistence, τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης - standardized prescribed concrete, τύπος σκυροδέματος, υφυγρο σκυρόδεμα, φορτίο, χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη, χρήστης ή εργολάβος ή κατασκευαστής - user) : (§Α3.1)
 • Σύμβολα: (§Α3.2)
 • Παραγωγή μεταφορά και παράδοση σκυροδέματος : (κεφ. Β)
 • Υλικά παρασκευής σκυροδέματος (§Β1)
 • Σύνθεση σκυροδέματος : (§Β2)
 • Ανάμιξη σκυροδέματος : (§Β3)
 • Μεταφορά και παράδοση σκυροδέματος : (§Β4)
 • Εργοστασιακό σκυρόδεμα : (§Β5)
 • Γενικά : (§Β5.1)
 • Προσωπικό : (§Β5.2)
 • Εγκαταστάσεις και μηχανικός εξοπλισμός : (§Β5.3)
 • Μελέτες σύνθεσης και αρχικές δοκιμές : (§Β5.4)
 • Έλεγχος των υλικών : (§Β5.5)
 • Ζύγιση και διαδικασία ανάμιξης των υλικών : (§Β5.6)
 • Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής - αυτοέλεγχος : (§Β5.7)
 • Ημερολόγια – Μητρώα : (§Β5.8)
 • Παραγγελία σκυροδέματος : (§Β5.9)
 • Δελτίο αποστολής : (§Β5.10)
 • Μεταφορά σκυροδέματος : (§Β5.11)
 • Παραλαβή σκυροδέματος : (§Β5.12)
 • Εργοταξιακό σκυρόδεμα : (§Β6)
 • Σκυροδέματα πρόσθετων απαιτήσεων : (§Β7)
 • Έλεγχος σκυροδέματος στο έργο και επανέλεγχοι : (κεφ. Γ)
 • Έλεγχος σκυροδέματος για αντοχή σε θλίψη : (§Γ1)
 • Επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα : (§Γ2)
 • Απαιτήσεις για την εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα (κανόνες και τεχνικές σκυροδετήσεις) : (κεφ. Δ)
 • Ξυότυποι και ικριώματα υποστήριξης και εργασίας : (§Δ1)
 • Ορισμοί : (§Δ1.1)
 • Υπολογισμός και απαιτήσεις μόρφωσης και κατασκευής των ικριωμάτων : (§Δ1.2)
 • Χρόνοι αφαίρεσης των ξυλοτύπων και των ικριωμάτων : (§Δ1.3)
 • Ανοχές διαστάσεων ξυλοτύπων : (§Δ1.4)
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες : (§Δ2)
 • Αρμοί εργασίας : (§Δ2.1)
 • Προετοιμασία αρμών εργασίας πριν και μετά τη σκυροδέτηση : (§Δ2.2)
 • Ειδικά τεμάχια ενσωματωμένα ή εν επαφή με το σκυρόδεμα: (§Δ2.3)
 • Διάστρωση σκυροδέματος : (§Δ3)
 • Απαιτήσεις πριν από την εκτέλεση του έργου : (§Δ3.1)
 • Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση του έργου : (§Δ3.2)
 • Επαλήθευση, ανοχές συνεκτικότητας και περιεχομένου αέρα : (§Δ3.3)
 • Απαιτήσεις ως προς την συνεκτικότητα : (§Δ3.4)
 • Απαιτήσεις ως προς την άντληση : (§Δ3.5)
 • Συμπύκνωση σκυροδέματος : (§Δ4)
 • Συντήρηση του σκυροδέματος : (§Δ5)
 • Απαιτήσεις για τη συντήρηση : (§Δ5.1)
 • Απαιτήσεις για τα υλικά συντήρησης : (§Δ5.2)
 • Μέθοδος συντήρησης : (§Δ5.3)
 • Επαλήθευση της επάρκειας συντήρησης : (§Δ5.4)
 • Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος : (§Δ6)
 • Γενικά : (§Δ6.1)
 • Προστασία του σκυροδέματος έναντι υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος : (§Δ6.2)
 • Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος : (§Δ7)
 • Γενικά : (§Δ7.1)
 • Κατάταξη πόλεων και γεωγραφικών περιοχών της χώρας σε κατηγορίες θερμοκρασιακών συνθηκών : (§Δ7.2)
 • Χρήση αερακτικού στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος : (§Δ7.3)
 • Ελάχιστη θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος για σκυροδέτηση σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος : (§Δ7.4)
 • Διάρκεια θερμικής προστασίας του σκυροδέματος μετά τη σκυροδέτηση : (§Δ7.5)
 • Υποχρεώσεις : (κεφ. Ε)
 • Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης : (ΠΑ1-1)
 • Τυποποιημένο σκυρόδεμα : (ΠΑ1-2)
 • Υλικά παρασκευής σκυροδέματος : (ΠΒ1)
 • Σύνθεση σκυροδέματος : (ΠΒ2)
 • Οριακές τιμές κατηγοριών έκθεσης για χημικές ουσίες από το έδαφος και το υπόγειο νερό : (§ΠΒ2-2)
 • Ανάμειξη σκυροδέματος : (ΠΒ3)
 • Έντυπο παραλαβής σκυροδέματος : (ΠΒ4)
 • Διατάξεις για την πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής : (ΠΒ5-1)
 • Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής - αυτοέλεγχος : (ΠΒ5-2)
 • Σκυροδέματα πρόσθετων απαιτήσεων : (ΠΒ7)
 • Αιτήσεις ελέγχου αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος και αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμής εργαστηρίου : (ΠΓ1-2)
 • Επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα : (ΠΓ2)
 • Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος : (ΠΔ6)
 • Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος : (ΠΔ7)

Τροποποιήθηκε από :

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1561Β_2016 2.33 MB