Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (στερεό (μη επικίνδυνο) απόβλητο, παραγωγός, κάτοχος, διαχείριση, διάθεση, αξιοποίηση, επεξεργασία, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αστικά απόβλητα, οικιακά απόβλητα, απόπλυμα, εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξυγίανση και αποκατάσταση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου μετά την παύση της λειτουργίας του) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Στόχοι και αρχές για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων : (άρθ. 4)
 • Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων : (άρθ. 5)
 • Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων : (αρθ. 6)
 • Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων : (αρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων : (άρθ. 8)
 • Εξυγίανση, αποκατάσταση και τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων : (άρθ. 9)
 • Μέτρα για τους ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων : (άρθ. 10)
 • Υποχρεώσεις κατόχων : (άρθ. 11)
 • Υποχρεώσεις υπευθύνων εγκαταστάσεων και χώρων διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων : (άρθ. 12)
 • Εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης : (άρθ. 13)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 14)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 15)
 • Κατηγορίες αποβλήτων : (παράρτημα ΙΑ)
 • Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων : (παράρτημα ΙΒ)
 • Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης (μη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Γενικές τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Εργασίες διάθεσης : (παράρτημα ΙVA)
 • Εργασίες αξιοποίησης : (παράρτημα ΙVΒ)

Καταργήθηκε από:

 • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020)    Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014)    «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)    «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1909Β_03 182.79 KB