Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας Αρχής στον αιτούντα - πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανάκληση της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Υποβολή δικαιολογητικών : (άρθ. 3)
 • Εξέταση δικαιολογητικών – προθεσμία εξέτασης αιτήσεων : (άρθ. 4)
 • Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα : (άρθ. 5)
 • Ανάκληση άδειας : (άρθ. 6)
 • Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων : (παράρτ. Α §Α)
 • Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων : (παράρτ. Α §Β)
 • Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων : (παράρτ. Α §Γ)
 • Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση, επίβλεψη, εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων : (παράρτ. Α §Δ)
 • Χειρισμός μηχανημάτων έργου : (παράρτ. Α §Ε)
 • Επίβλεψη λειτουργίας και χειρισμός ατμολέβητα (Θερμαστής – Αρχιθερμαστής) : (παράρτ. Α §ΣΤ)
 • Συντήρηση απλών και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πρακτικός μηχανικός) : (παράρτ. Α §Ζ)
 • Γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα : (παράρτ. Α §Η)
 • Ηλεκτροσυγκολλήσεις : (παράρτ. Α §Θ)
 • Οξυγονοκολλήσεις : (παράρτ. Α §Ι)
 • Μελέτη, εκτέλεση μελέτης, επίβλεψη εγκατάστασης, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων : (παράρτ. Α §Κ)
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 49Β_11 360.06 KB