Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 22223/4073/1988
Φ.Ε.Κ.
792/Β` 1.11.1988
Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών

 

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. οικ. 12436/706/11, (2039/Β/13.9.11)    «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ» → → → (οι διατάξεις της Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, στο βαθμό που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις αυτής)
  • Υ.Α. 15233/91, (487/Β`/4.7.1991)    «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 792Β_88 184.77 KB