Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1454Β_2019 213.02 KB

Με τη παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου, πρατηρίων φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω καυσίμων εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια) και σε τουριστικούς λιμένες για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη, σύμφωνα με το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master plan) όταν αφορά λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, ή το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) όταν αφορά λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς και την κατά περίπτωση πράξη καθορισμού των χρήσεων γης και των όρων δόμησης των λιμένων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2932/2001 (Α ́ 145) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 2160/1993    (Α ́ 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφεξής απαγορεύεται ο εφοδιασμός καυσίμων σε σκάφη, εφόσον δεν υφίσταται άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί τις ισχύουσες
κατά περίπτωση διατάξεις για τον ανεφοδιασμό πλοίων με υγρά καύσιμα, υγραέριο και φυσικό αέριο.

πρατήριο καυσίμων λιμένα, σκάφος, αδειοδοτούσα αρχή

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, καταργείται η Υ.Α. 72983/6562/14/2015    (ΦΕΚ 88/Β ́/2015) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη».

Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), όπως ισχύει, γίνεται παραπομπή στην με Υ.Α. 72983/6562/14/2015    (ΦΕΚ 88/Β ́/2015) κοινή υπουργική απόφαση, η αναφορά νοείται ως αναφορά στην παρούσα.