Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1303B-04 28.6 MB