Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Οικ. 71993/301/Φ113/2015
Φ.Ε.Κ.
1422/Β` 9.7.2015
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) (519/Β/6.3.2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το Π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος»

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. 56820/2019 (ΦΕΚ 2113/B/5.6.2019)    «Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)' (519/Β/6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α' 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α' 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α' 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1422Β_2015 343.98 KB

Οι άδειες που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Β.Δ. της 4.10/1951    (ΦΕΚ 272Α ́) διατηρούνται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή τους κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2012   .
9. Tο υφιστάμενο άρθρο 6 της Υ.Α. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013    υπουργικής απόφασης μετά τις παραπάνω προσθήκες αναριθμείται σε 8.