Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4401 - 4420, σε σύνολο 4787
Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α` 14.12.1977) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών
Π.Δ. 1156/1977 (ΦΕΚ 379/Α` 14.12.1977) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας
Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ 358/Α` 18.11.1977) Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του β.δ της 13/19.2.1936 εκδοθέντως εις εκτέλεσιν του νόμου 6422/1934, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντος εις την άσκησιν του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου
Ν. 742/1977 (ΦΕΚ 319/Α` 17.10.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιομηχανικών Περιοχών» και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
Ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α` 17.10.1977) Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
Ν. 726/1977 (ΦΕΚ 316/Α` 15.10.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης νομοθεσίας περί αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου και άλλων τινών διατάξεων
Π.Δ. 922/1977 (ΦΕΚ 315/Α` 12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιριακές εγκαταστάσεις καύσεως
Ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α` 7.10.1977) Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α` 5.10.1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών
Υγειον.Διατ. Α5/2911/1977 (ΦΕΚ 965/Β` 1.10.1977) Περί απαγορεύσεως καύσεως μαζούτ κατά την παραγωγικήν διαδικασίαν, δι αντιμετώπισιν εκτάκτων περιστατικών ρυπάνσεως
Ν. 704/1977 (ΦΕΚ 273/Α` 21.9.1977) Περί συστάσεως θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και ετέρων τινών διατάξεων
Π.Δ. 827/1977 (ΦΕΚ 267/Α` 19.9.1977) Τροποποίηση του υπ αριθ. 22/9-1-76 π.δ/τος «περί επίβλεψης της λειτουργίας χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»
Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α` 1.9.1977) Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων
Αποφ. 2912/76/1977 (ΦΕΚ 824/Β` 30.8.1977) Περί προδιαγραφών υγραερίου
Υ.Α. Β1/21/21/2313/1977 (ΦΕΚ 821/Β` 27.8.1977) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 104 παρ. 1, του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ
Π.Δ. 776/1977 (ΦΕΚ 250/Α` 11.8.1977) Περί κυρώσεως Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητος υπό του ΟΑΕΔ
Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α` 16.6.1977) Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166/Α` 15.6.1977) Περί έκδοσης Πυροσβεστικών Διατάξεων
Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α` 10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
Υ.Α. 338/1977 (ΦΕΚ 483/Β` 25.5.1977) Περί των όρων διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εις φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων τοξικών ουσιών περιεχομένων εις αυτά