Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4401 - 4420, σε σύνολο 4860
Υ.Α. Α2γ/οικ. 3051/1980 (ΦΕΚ 475/Β` 9.5.1980) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε κοινούς κλειστούς χώρους
Π.Δ. 399/1980 (ΦΕΚ 110/Α` 8.5.1980) Περί εγκρίσεως και θέσεως σε εφαρμογή κανονισμού «περί γραμμών φορτώσεως των πλοίων»
Π.Δ. 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α` 5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ»
Ν. 1045/1980 (ΦΕΚ 95/Α` 25.4.1980) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως, «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων διατάξεων»
Π.Δ. 306/1980 (ΦΕΚ 86/Α` 16.4.1980) Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού
Υ.Α. 181051/536/1980 (ΦΕΚ 364/Β` 11.4.1980) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας χερσαίων ευκολιών υποδοχής και κατεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων
Διορθ. Σφ. 1980 (ΦΕΚ 355/Β` 9.4.1980) Διόρθωση σφάλματος στην 416/1862/27.12.1979 απόφαση
Υ.Α. Αιβ/2055/1980 (ΦΕΚ 338/Β` 2.4.1980) Τροποποίηση της Γ1/9900/74 Υγειονομικής Διατάξεως για τα αποχωρητήρια
Π.Δ. 244/1980 (ΦΕΚ 69/Α` 28.3.1980) Περί Κανονισμού Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (Προεντεταμένο, Οπλισμένο και Άοπλο)
Υ.Α. 416/1862/1980 (ΦΕΚ 217/Β` 4.3.1980) Περί συμπληρώσεως του πίνακα 46 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.
Π.Δ. 165/1980 (ΦΕΚ 46/Α` 26.2.1980) Περί όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις περιοχάς εντός της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης
Π.Δ. 160/1980 (ΦΕΚ 44/Α` 22.2.1980) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνικού της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως, των ειδικοτήτων του και των προϋποθέσεων χορηγήσεως και αφαιρέσεως των σχετικών αδειών
Υ.Α. 180413/561/1980 (ΦΕΚ /-- 1980) Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος ειδικών σκαφών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης
Υ.Α. 18925/1979 (ΦΕΚ 1137/Β` 27.12.1979) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 100/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, περί αυξήσεως των γενικών κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της χώρας
Υ.Α. 34861/1979 (ΦΕΚ 1081/Β` 30.11.1979) Περί άδειας οδηγήσεως μηχανημάτων έργων
Υ.Α. Β1/21/21/3148/78/1979 (ΦΕΚ 807/Β` 18.9.1979) Περί συμπληρώσεως του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ
Υ.Α. Β1/21/21/2238/78/1979 (ΦΕΚ 743/Β` 4.9.1979) Περί συμπληρώσεως του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ
Υ.Α. Β1/21/21/2239/78/1979 (ΦΕΚ 743/Β` 4.9.1979) Περί συμπληρώσεως του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ
Υ.Α. Β1/21/21/3379/78/1979 (ΦΕΚ 743/Β` 4.9.1979) Περί συμπληρώσεως του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ
Υ.Α. Β1/21/21/2271/1979 (ΦΕΚ 743/Β` 4.9.1979) Περί συμπληρώσεως του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ