Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 61 - 80, σε σύνολο 4787
Π.Υ.Σ. Πράξη 23 της 18.6/2020 (ΦΕΚ 125/Α` 28.6.2020) Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 (ΦΕΚ 2602/Β` 27.6.2020) Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/2020 (ΦΕΚ 2601/Β` 27.6.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 9800/2020 (ΦΕΚ 2600/Β` 27.6.2020) Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
Υ.Α. Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/2020 (ΦΕΚ 2599/Β` 27.6.2020) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/2020 (ΦΕΚ 2598/Β` 26.6.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. οικ.61715/835/2020 (ΦΕΚ 2537/Β` 24.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 (Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής (ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 (ΕΕ L299 της 20.11.2019, σελ. 51)
Εγκ. οικ. 25480/755/2020 (ΦΕΚ /-- 24.6.2020) Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
Εγκ. 2261.4-4/39001/2020 (ΦΕΚ /-- 24.6.2020) Έλεγχος Πλοίων σε Θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος στο Πλαίσιο Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
Υ.Α. 9418/2020 (ΦΕΚ 2498/Β` 23.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)
Υ.Α. ΓΔΟΥ138/2020 (ΦΕΚ 2488/Β` 22.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
Υ.Α. 63890/2020 (ΦΕΚ 2486/Β` 22.6.2020) 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269/2020 (ΦΕΚ 2457/Β` 21.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38739/2020 (ΦΕΚ 2453/Β` 20.6.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 5.7.2020
Υ.Α. Α.1149/2020 (ΦΕΚ 2447/Β` 19.6.2020) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/2020 (ΦΕΚ 2420/Β` 18.6.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426/2020 (ΦΕΚ 2419/Β` 18.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2283)
Εγκ. 2132.1/37585/2020 (ΦΕΚ /-- 18.6.2020) Έλεγχοι σε πλοία εν πλω για την αποτροπή μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – δημιουργία μπλοκ παραβάσεων
Εγκ. Δ11/οικ. 23973/811/2020 (ΦΕΚ /-- 18.6.2020) Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας:
- παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών
- Ατόμων με Αναπηρίες
- Ηλικιωμένων Ατόμων και
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/2020 (ΦΕΚ 2401/Β` 17.6.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19