Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 90

Εθνική Νομοθεσία

 • Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις
 • Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις
 • Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011
 • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
 • Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
 • Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για το χρονικό διάστημα από 7.1.2008 έως τις 6.1.2010
 • Καθορισμός κατά συνεδρίαση αποζημίωσης του Προέδρου, του Γραμματέα και των μελών της Επιτροπής για ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών στην εθνική μας νομοθεσία
 • Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, του Γραμματέα και των μελών της Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα εκτελούν κατεδαφιστικά έργα ή εργασίες αφαίρεσης αμιάντου
 • Περί αναπροσαρμογής κατωτάτων και ανωτάτων ορίων αποζημιώσεως εξ εργατικών ατυχημάτων
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί προσωπικού ξενοδοχείου ύπνου νομοθεσίας και άλλων εργατικών διατάξεων
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. 6424/1934 «περί εργατικών ατυχημάτων, κ.λπ»
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας
 • Περί επεκτάσεως των διατάξεων του άρθρου 18 του υπ αριθμ. 204 του έτους 1936 αναγκαστικού νόμου και επί των απολογιστικώς και δια λογαριασμόν του δημοσίου εκτελουμένων έργων
 • Περί των υποχρέων προς αποζημίωσιν δι εργατικά ατυχήματα, εις έργα εκτελούμενα απολογιστικώς δια λογαριασμόν του δημοσίου
 • Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως περί εξομοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εργατών εν τη αποζημιώσει των ατυχημάτων της εργασίας
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών των νόμων 5511 και 5598 «περί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας υπαλλήλων, εργατών κλπ»
 • Περί τροποποιήσεως κλπ διατάξεων τινών του από 24 Ιουλίου 1920 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωση των εξ ατυχημάτων παθόντων εργατών ή υπαλλήλων
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων
 • Περί καταβολής αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων, τρόπου εκτιμήσεως αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων κλπ επί των απολογιστικώς δια λογαριασμόν του δημοσίου εκτελουμένων έργων
 • Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 1 παρ. 2 του νόμου 4705 «περί τροποποιήσεως του Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωση των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων κλπ