Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 10, σε σύνολο 10

Εθνική Νομοθεσία

  • Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής
  • Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
  • Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων
  • Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
  • Τροποποίηση της υπ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
  • Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
  • Μερική τροποποίηση της 2/12542/0022/20.3.2003 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 441/Β/14.4.2003) «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
  • Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής
  • Μερική τροποποίηση της οικ. 34042/1-2-96 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτ. Δ.Δ και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (77/Β) «χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»

Νομολογία