Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δια την μερικήν αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας γενομένων αποδεκτών συμβάσεων εις τας 28 πρώτος συνόδους αυτής ίνα εξασφαλισθή η μελλοντική άσκησις ωρισμένων καθηκόντων γραμματείας