Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 798
Έτος: 2014
Πηγές
Συμμετέχοντες

Δημήτριο Μουστάκα Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γεωργίου Γιαννούλη), Χριστόφορο Κοσμίδη, Νικόλαο Τρούσα, Ασπασία Καρέλλου και Κωνσταντίνο Παπασταματίου, Αρεοπαγίτες

Εργατικό ατύχημα – Ευθύνη εργολάβου – Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής
Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής. – Αναιρετικός έλεγχος της απόφασης του ουσιαστικού δικαστηρίου σχετικά με την ορθότητα αυτής καθόσον αφορά το ορισμένο ή μη της αγωγής. – Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. – Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να ασκήσει αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως των διατάξεων αυτών αναφέρονται στην επιδίκαση αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και όχι στη χρηματική ικανοποίηση, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόμο και εφαρμόζονται για αυτό μόνο οι γενικές διατάξεις. – επομένως, για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915. – Υπαίτια είναι η συμπεριφορά η οποία οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του ζημιώσαντος. – Η αμέλεια συνίσταται στην μη καταβολή της δέουσας προσοχής και επιμέλειας που κάθε συνετός άνθρωπος, κατά κρίση αντικειμενική, όφειλε και μπορούσε, κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να καταβάλει. – Ο εργολάβος δεν θεωρείται κατ΄ αρχήν ως προστηθείς του εργοδότη. – Όταν όμως ο εργοδότης επεφύλαξε (ρητά ή σιωπηρά) για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου, και μάλιστα (επεφύλαξε) το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως με τον εργοδότη, οπότε, στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά με την ευθύνη (ενδοσυμβατική ή εξωσυμβατική) αυτών (εργοδότη-εργολάβου) ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 330, 334, 922 Α.Κ. – Τα πραγματικά όμως αυτά περιστατικά που θεμελιώνουν την ευθύνη του εργοδότη-κυρίου του έργου, ήτοι ότι ο τελευταίος επεφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου, πρέπει να εκτίθενται στην ασκούμενη αγωγή, ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής και για τον εναγόμενο-κύριο του έργου των διατάξεων αυτών, ήτοι εάν υπάρχει ευθύνη και του εργοδότη.
Κυριότερες διατάξεις: Ν. 441/1915 άρθρα 1 και 16 Α.Κ. άρθρα 330, 334, 681, 688-691, 698, 914, 922 και 932 Κ.Πολ.Δ. άρθρα 111, 118, 216, 559 αρ. 1, 14 και 19 (ΕΕΔ Τόμος 73/2014, σελ. 1320)

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 798_2014 158.76 KB