Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 675
Έτος: 2016
Πηγές
Συμμετέχοντες

Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Δήμητρα Κοκοτίνη και Γεώργιο Μιχολιά, Αρεοπαγίτες
 

Εργατικό ατύχημα: Τραυματισμός εργαζομένου κατά τη διάρκεια ληστείας σε χρηματαποστολή των ΕΛ.ΤΑ. Διδάγματα κοινής πείρας – «Πράγματα» στην αναιρετική δίκη.
Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. Β΄ Κ.Πολ.Δ., ως παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται η παράβαση των διδαγμάτων κοινής πείρας μόνον εάν αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ΄αυτούς των πραγματικών γεγονότων. Ο προβλεπόμενος από την εν λόγω διάταξη λόγος αναίρεσης ιδρύεται μόνον όταν το δικαστήριο εσφαλμένα χρησιμοποιεί ή παραλείπει να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα της κοινής πείρας, δηλαδή τις γενικές και αφηρημένες αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων που αντλούνται από την εμπειρική πραγματικότητα με την βοήθεια της επιστημονικής έρευνας ή της επαγγελματικής ενασχόλησης και έχουν γίνει κοινή κτήμα, για την ανεύρεση με βάση αυτά της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου ή για την υπαγωγή ή όχι σ΄ αυτόν των πραγματικών γεγονότων της διαφοράς, και όχι όταν παραβιάζει τα διδάγματα αυτά κατά την εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών γεγονότων, δηλαδή της ουσίας της υπόθεσης, που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τήρησης των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και όχι στη χρηματική ικανοποίηση, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόμο και εφαρμόζονται γι΄ αυτήν μόνο οι γενικές διατάξεις. Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων του, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 551/1915. υπαίτια είναι η συμπεριφορά η οποία οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του ζημιώσαντος ή του από αυτόν προστηθέντος, η δε αμέλεια συνίσταται στην μη καταβολή της δέουσας προσοχής και επιμέλειας που κάθε συνετός άνθρωπος, κατά κρίση αντικειμενική, όφειλε και μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να καταβάλει. Περίπτωση ληστείας με χρήση βίας σε χρηματαποστολή των ΕΛ.ΤΑ., η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό (πυροβολισμός στον μηρό, κατάγματα, κ.ά.) του ενός εκ των δύο εργαζομένων που την εκτελούσαν, και τον ελαφρύτερο του ετέρου. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης., κρίση ότι για τον εν λόγω τραυματισμό ευθύνεται η εργοδότρια εταιρεία, καθώς, μεταξύ άλλων λόγων (βλ. Αναλυτικά την απόφαση) δεν είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας της χρηματαποστολής προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ζωής για τα συνοδεύονται αυτήν πρόσωπα, ειδικότερα δε θα έπρεπε η χρηματαποστολή να οργανωθεί σε διαφορετική ώρα από την προκαθορισμένη και με διαφοροποίηση της διαδρομής που θα ακολουθείτο, ώστε να μη γνωρίζουν οι υποψήφιοι ληστές τον ακριβή χρόνο κίνησης αυτής, η χρηματαποστολή όμως εκινείτο πάντοτε το πρωί, την ίδια ώρα τις ημέρες των πληρωμών, δηλαδή 1η και 16η κάθε μήνα, με συνέπεια οι δράστες να γνωρίζουν τον χρόνο άφιξής της, μετά από προηγουμένη παρακολούθηση, ενώ αντίθετα οι ενάγοντες, καθ΄ υπόδειξη των οργάνων της εναγομένης, ακολούθησαν την προκαθορισμένη και συνεχώς επαναλαμβανόμενη κατά χρόνο και τόπο διαδρομή με αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερές στους ληστές να εντοπίσουν την χρηματαποστολή, και συνεπώς δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία όρος της απόλυτης εχεμύθειας κατά την εκτέλεση της χρηματαποστολής.
Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1915 άρθρα 1 και 16, Π.δ. 141/1991 άρθρο 157, Α.Κ. άρθρα 914 και 932, Κ.Πο΄λ.Δ. άρθρα 335, 338, 339, 340, 346 και 559 άρ. 1 εδ. α΄και β΄, 11 περ. γ΄, 8 και 19.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Αρείου Πάγου 675_2016 210.76 KB