Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 1530
Έτος: 2004
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 2005 64 1392'
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος:
ο αντιπρόεδρος
κ. Ρωμ. Κεδίκογλου

Εισηγητής:
ο αεροπαγίτης,
κ. Γεωργ. Χλαμπουτάκης

Δικηγόροι:
οι κ.κ. Φρ. Κοτσώνης,
Αθ. Παπαθανασιου

Θανάτωση προσώπου εξ αιτίας εργατικού ατυχήματος. - Αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως των μελών της οικογένειας του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. – Η σχετική αγωγή, εφ’ όσον το ύψος της αιτούμενης κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεως υπερβαίνει το ποσό της καθ’ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, υπάγεται, σε κάθε περίπτωση, στην καθ’ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, δικάζοντας κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών. – Η ανωτέρω αξίωση κρίνεται κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου, το οποίο σημαίνει ότι για τη θεμελίωσή της δεν απαιτείται πταίσμα του εργοδότη, εάν ο τρίτος υπαίτιος του ατυχήματος είχε προστηθεί από αυτόν. – Ποίος θεωρείται ως προστηθείς για την αδικοπραξία του οποίου ευθύνεται ο προστήσας αυτόν.- Επί μισθώσεως έργου υφίσταται, κατ’εξαίρεση, πρόστηση του εργολάβου από τον εργοδότη, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης ρητώς ή σιωπηρώς, ιδίως ως εκ της φύσεως του έργου, επεφύλαξε στον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και ειδικότερα το δικαίωμα παροχής οδηγιών στον εργολάβο. – Περιστατικά. – Μπορεί να διαταχθεί, κατά την ενέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, προσωπική κράτηση και όταν πρόκειται για την εκτέλεση αποφάσεως η οποία επιδικάζει αξίωση αποζημιώσεως συνεπεία εργατικού ατυχήματος, οφειλομένη από τον προστήσαντα λόγω παρανόμου πράξεως του προστηθέντος.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 1530/04 80.25 KB