Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 954
Έτος: 2004
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΝΔ 342 32 2004'
Συμμετέχοντες

Προεδρεύων: 
Χ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εισηγήτρια: 
Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Δικηγόροι: 
Μ. Κλωνάρης, 
Κ. Ντέγκας

Θανάσιμος τραυματισμός ναυτόπαιδος από αποκλειστική υπαιτιότητά του. διατάξεις άρθρ. 36 εδ. β΄, 52 παρ. 3, 61, 62, 110 εδ. ζ΄ και 117 ΚΕΦΠ. Δεν προβλέπουν ειδικούς όρους ασφαλείας.
Εργατικό ατύχημα. Έννοια. Κάθε βλάβη που είναι αποτέλεσμα αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου που δε θα λάμβανε χώρα χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδομένες περιστάσεις εκτέλεσης αυτής.
Αποζημίωση. Επί εργατικού ατυχήματος από το οποίο επήλθε θάνατος, οι συγγενείς δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση είτε κατά τις διατάξεις των άρθρ. 3 επ. κ.ν. 551/15 είτε κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου εφόσον στη δεύτερη περίπτωση το ατύχημα επήλθε εκτός άλλων σε εργασία που δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών περί των όρων ασφαλείας και βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με τη μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες, οι οποίες προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων μνημονεύοντας συγκεκριμένα μέτρα, μέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφάλειας των εργαζομένων. Δεν αρκεί ότι το ατύχημα επήλθε από τη μη τήρηση όρων , οι οποίοι επιβάλλονται μόνο από την απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου.
Δεν προβλέπουν ειδικούς όρους ασφαλείας του κατώτερου προσωπικού του πλοίου, οι διατάξεις των άρθρ. 36 εδ. β΄ 52 παρ. 3, 61, 62, 110 εδ. ζ΄ και 117 του κανονισμού εργασιών επί των ελληνικών φορτηγών πλοίων (Κ.Ε.Φ.Π.) χωρητικότητας 800 κόρων και άνω.
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Αυτοτελής αξίωση σε σχέση με την αποζημίωση. Οι συγγενείς του παθόντος διατηρούν και την αξίωση αυτή κατά του εργοδότη εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα του ίδιου ή του προστηθέντος απ΄αυτόν προσώπου.
Θανάσιμος τραυματισμός ναυτόπαιδος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας στα αμπάρια. Το ατύχημα δεν οφειλόταν σε μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ούτε σε αμέλεια του πλοιάρχου ή του πληρώματος. Αποκλειστικά υπαίτιος ήταν ο θανών.
Εφοπλισμός. Δήλωση άρθρ. 105 ΚΙΝΔ. Αποσκοπεί στην προστασία των τρίτων συναλλασσομένων αλλά εξυπηρετεί και τα έννομα συμφέροντα της ιδιοκτησίας του πλοίου. Παράλειψη. Τεκμήριο πλοιοκτησίας. Μαχητό. Ανατροπή με ανταπόδειξη δηλ. ότι τρίτος και όχι ο φερόμενος στο νηολόγιο ως πλοιοκτήτης εκμεταλλεύεται το πλοίο για δικό του λογαριασμό.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 954/04 126.16 KB