Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 115
Έτος: 2012
Πηγές
Συμμετέχοντες

Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Εμμανουήλ Καλούδη και του αρχαιοτέρου της συνθέσεως Αρεοπαγίτη Γεωργίου Γιαννούλη), Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Τίγγα και Αντώνιο Ζευγώλη, Αρεοπαγίτες

Λήψη μέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από αγωγούς της ΔΕΗ (εναέριους και υπόγειους). Ευθύνη επιβλέποντος μηχανικού.
Για την πρόληψη ατυχημάτων από άμεσο, ή έμμεσο, επαφή, ή προσέγγιση προς δίκτυα, ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάση, πρέπει
α) να λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα, ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση εργαζομένων στους ηλεκτροφόρους αγωγούς, ή στοιχεία, ασχέτως τάσης.
β) οι μεταφορές, χειρωνακτικώς ή μη, σιδηροπλισμού, σωλήνων, κιγκλιδωμάτων κλπ και οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων, τροχιών αναβατορίων, πυραύλων κλπ, ως και οι προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέματος πραγματοποιούνται μακράν από ηλεκτροφόρους αγωγούς, ασχέτως τάσης.
γ) στις περιοχές, όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα, ή εγκαταστάσεις, εφ όσον εργάζονται, ή κινούνται, υψηλά οχήματα - μηχανήματα, γερανοί, εκσκαφείς κλπ., να λαμβάνονται πέραν των παραπάνω και μετά έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας. Αντιπροσωπευτικά των σχετικών μέτρων αναφέρονται η καταβίβαση του ιστού, η κατασκευή ειδικών ξυλίνων πλαισίων - περιθωρίων ασφαλείας στα σημεία συνήθων διελεύσεων κάτωθεν γραμμών.
δ) οιαδήποτε απαιτουμένη επέμβαση στα δίκτυα της ΔΕΗ (όπως ανύψωση, διακοπή ρεύματος κλπ) να πραγματοποιείται από αυτή, μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου.
ε) εάν πλησίον εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος ειδοποιείται εγγράφως, από τον εκτελούντα το έργο, πριν την έναρξη των εργασιών, η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.
στ) τα μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να ληφθούν, εξετάζονται από κοινού από την ΔΕΗ, τον εκτελούντα το έργο και τον επιβλέποντα μηχανικό.
ζ) κατόπιν της έγγραφης έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ, λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωσιν ενδεικνυόμενα περαιτέρω προστατευτικά μέτρα και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωμάτων.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Άρειος Πάγος 115_2012 198.81 KB