Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 1778
Έτος: 2012
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 641 72 2013''
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος: 
ο Αντιπρόεδρος 
κ. Σπ. Ζιάκας
Εισηγήτρια: 
η Αρεοπαγίτης 
κυρία Βαρβάρα Κριτσωτάκη
Δικηγόροι: 
ο κ. Χρ. Καλφούντζος –
η κυρία Βασιλική Κουβίδη,
οι κ.κ. 
Χρ. Καραμπάγιας, Στ. Μανούσος

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτων φύλου, εκτός από την επίδραση την οποία μπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των χρηματικών ποσών που θα στερείται ο παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέονεξαιτίας της αυξήσεων των δαπανών του, όσο και στο ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως που θα επιδικασθεί για την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του.
Η διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 931 Α.Κ. παρέχει βάση για τέτοια αξίωση αν και εφόσον, κατά την αληθή έννοιά της, η αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό μέλλον του παθόντος που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 Α.Κ. που συνθέτουν την ως άνω έννοια της επίδρασης της αναπηρία ή της παραμορφώσεως στο μέλλον του παθόντος.
Η κατά τα άνω όμως αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό και μόνον αποζημιώσεως για περιουσιακή και όχι για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης η οποία αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932 Α.Κ. και η οποία δεν μπορεί να βρει έρεισμα και στη διάταξη του άρθρου 931 Α. Κ., στην οποία γίνεται λόγος για «αποζημίωση».
Όταν ο εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και υποστεί εργατικό ατύχημα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζημιώσεώς του, τόσο ως προς την σύμφωνα με το κοινό δίκαιο ευθύνη για αποζημίωση όσο και ως προς την προβλεπόμενη από τον ν.551/1915 ειδική αποζημίωση, και μόνο αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον εργαζόμενο την προβλεπόμενη διαφορά μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζημίωσης και του ολικού ποσού των παροχών που χορηγεί το Ι.Κ.Α.
Ο παθών όμως διατηρεί την αξίωσή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο,, κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα αυτών.
Έτσι, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, όταν ο παθών εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. το οποίο έχει αναλάβει την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας, δεν νομιμοποιείται αυτός να αξιώσει από τον εργοδότη και την αυτοτελή αποζημίωση από το άρθρο 931 Α.Κ., λόγω του περιουσιακού χαρακτήρα αυτής.
Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 118, 216, 298, 299, 914, 929, 931 και 932. Α.ν. 1846/1951 άρθρα 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3. Ν. 551/1915 άρθρο 16 παρ. 1.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Άρειος Πάγος 1778_2012 161.17 KB