Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4611/2019, (ΦΕΚ 73/Α/17.5.2019)    «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α/26.3.2019)    «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις»
 • N. 4578/2018, (ΦΕΚ 200/Α/3.12.2018)    «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018)    «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017)    «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017)    «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • N. 4430/2016, (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)    «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α` 12.5.2016)    Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013)    «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013)    «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012)    «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012)    «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012)    «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»

 

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 170Α_11 622.68 KB
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

3. α. Αν κρίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματός της και εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση, μετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηματικά τις διατάξεις της νομοθεσίας με άμεσο κίνδυνο για τους εργαζόμενους.

4. Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αν διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεως του καπνίσματος.

7. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα ατομικών όρων εργασίας του προσωπικού (άρθρα 2, 3, 4 του Π.Δ. 156/1994   , Α ́ 102), το βιβλίο αδειών (άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945   , Α ́ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 9 του Π.Δ. της 27.6/1932   , Α ́ 212 και άρθρο 13 του Ν. 3846/2010   , Α ́ 66) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσωπικού (άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 1082/1980   , Α ́ 250 και 5 του Ν. 3227/2004   , Α ́ 31) για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο.

Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να βρίσκεται πάνω στο Μηχάνημα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και ο χειριστής Μηχανήματος Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του χειριστή.

Το πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να βρίσκεται πάνω στο πλοίο στο οποίο εκτελούνται οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων από την επιχείρηση επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου.

.........

Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να βρίσκεται πάνω στο Μηχάνημα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και ο χειριστής Μηχανήματος Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του χειριστή.

...............

......................

Το πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να βρίσκεται πάνω στο πλοίο στο οποίο εκτελούνται οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

.......................

1. Η επίδοση των πράξεων που εκδίδει το Σ.ΕΠ.Ε. γίνεται με την παράδοση των εγγράφων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο και αποδεικνύεται με σχετική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου. Για την επίδοση των πράξεων αυτών εφαρμόζονται το άρθρο 19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45) και τα άρθρα 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α ́ 97), σχετικά με τις επιδόσεις.

2. Η επίδοση μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή, η λήψη της οποίας βεβαιώνεται με τη σχετική απόδειξη παραλαβής.3. Αν δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επίδοση των πιο πάνω πράξεων, ο επιδίδων πέρα από τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τοιχοκολλά επιπλέον την πράξη σε ειδική πινακίδα του οικείου τοπικού Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συντάσσοντας γι’ αυτό σχετική έκθεση.

1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (Α ́218), την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη ποινική μεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στο άρθρο 7 του Ν. 3418/2005    (Α ́ 287) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από
ιατρούς με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, στην περιφέρεια άλλων ιατρικών συλλόγων χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.»

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010    (Α ́ 84) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο
της περίπτωσης α ́ μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.»

3. Στο άρθρο 20 του Ν. 3418/2005    (Α ́ 287) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010    (Α ́ 84), ο οποίος έχει σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υποχρεούται να προσκομίζει στην υπηρεσία της παραγράφου 2Α του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010    έγγραφη άδεια της Διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, με την οποία θα επιτρέπεται σε αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο ιατρός του πρώτου εδαφίου εξαιρείται, κατά την άσκηση των καθηκόντων του στον ασφαλιστικό φορέα, από την οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένο σε αυτόν, εφόσον ο ασφαλισμένος εργάζεται σε επιχείρηση στην οποία ο ιατρός ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας.

1. Στο άρθρο 7 του Ν. 3418/2005    (Α ́ 287) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από
ιατρούς με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, στην περιφέρεια άλλων ιατρικών συλλόγων χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.»

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Κοινωνικός Επιθεωρητής», αυτός αντικαθίσταται εφεξής από τον όρο «Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων».

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι «Τεχνικός Επιθεωρητής» και «Υγειονομικός Επιθεωρητής», αυτοί αντικαθίστανται εφεξής από τον κοινό όρο «Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία».

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι «Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης» και «Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου», αυτοί αντικαθίστανται από τον όρο «Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων» και «Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» της παρ. 1 του άρθρου 10 αντίστοιχα.

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης», αντικαθίσταται από τον όρο «Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων» της παρ. 1 του άρθρου 10.

5. Όπου σε διατάξεις που αφορούν στην Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρεται ο όρος «Τμήμα» ή «Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης», αντικαθίστανται από τον όρο «Τμήμα» ή «Γραφείο Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» της παρ. 1 του άρθρου 10 αντίστοιχα.

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» (ΑΜΕΑ), αυτός αντικαθίσταται από τον όρο «άτομα με αναπηρία» (ΑμεΑ).

7. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος «αδήλωτη εργασία», νοούνται όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Ν. 2639/1998    (Α ́ 205) εντάσσεται ή μεταφέρεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) που συνιστάται με το άρθρο 1 και ανακατανέμεται στις νέες οργανικές μονάδες. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται ή μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε. και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχουν λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Όσοι μόνιμοι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκουν στους κλάδους ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Τεχνικών (εκτός ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών) και ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να τα ασκούν και μετά τη δημοσίευση αυτού.

3. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με το Σ.ΕΠ.Ε. του Ν. 2639/1998    εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

4. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Σ.ΕΠ.Ε. του άρθρου 1. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στο Σ.ΕΠ.Ε. του άρθρου 1.

5. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. του Ν. 2639/1998    τοποθετούνται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε θέσεις Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ασκούσαν τα καθήκοντά τους ή σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που συστήνεται με το άρθρο 1 και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.

6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα, έξοδα κίνησης και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στο νεοσυστηνόμενο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

7. Ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος μέχρι και σήμερα προΐσταται του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Ν. 2639/1998   , μεταφέρεται με τον ίδιο βαθμό και στην ίδια θέση που έχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο νεοσυστηνόμενο με τον παρόντα νόμο Σ.ΕΠ.Ε.8. Διατάξεις άλλων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν.

9. Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 ισχύουν το Π.Δ. 136/1999    (Α ́ 134), το άρθρο 1 του Ν. 3762/2009   , το άρθρο 11 του Ν. 3144/2003   , το άρθρο 28 του Ν. 2956/2001   , η υ.α. 80068/2003 (Β ́ 1447) και η υ.α. 80031/2003 (Β ́ 905), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει διαφορετικά τη διοικητική διάρθρωση των διευθύνσεων και τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, την κατανομή των οργανικών θέσεων και αρμοδιοτήτων στο καταργούμενο Σ.ΕΠ.Ε. του Ν. 2639/1998   . Μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 καταργούνται το Π.Δ. 136/1999   , το άρθρο 1 του Ν. 3762/2009    , το άρθρο 11 του Ν. 3144/2003   , το άρθρο 28 του Ν. 2956/2001   , η υ.α. 80068/2003 (Β ́ 1447) και η υ.α. 80031/2003 (Β ́ 905), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη που προβλέπει διαφορετική ρύθμιση ως προς τη διοικητική διάρθρωση των διευθύνσεων και τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του.

10. Καθήκοντα Συμφιλιωτή του άρθρου 3 εξακολουθούν να ασκούν όσοι υπάλληλοι και Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. ασκούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος τα καθήκοντα αυτά.

11. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1 αποτελεί καθολικό διάδοχο ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Ν. 2639/1998   .

12. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνεχίζονται από το νεοσυστηνόμενο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1.

13. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Δ ́ της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010    (Α ́ 87) καταργείται.

14. Τα άρθρα 6 έως 17 του Ν. 2639/1998    καταργούνται.

15. Το άρθρο 76 του ν. 3746/2009 (Α ́ 27) διατηρείται σε ισχύ.

16. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3762/2009    (Α ́ 75) διατηρούνται σε ισχύ.

ΜΕΡΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1483/1984    (Α ́ 153) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων.Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη

2. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008    είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004−2005.

3. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008    αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρό
τητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 3655/2008    αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του Ν. 3655/2008    ως ακολούθως:
«2. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδομα ασθένειας, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ’ έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα ημέρες της παρ. βα ́ του άρθρου 35 του Α.Ν. 1846/1951    (Α ́ 179) αυξάνονται από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά δέκα (10) κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ

...................

2. Σε κάθε επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) τηρείται «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή οδηγού, καθώς και ο φορέας ασφάλισής του.
Σε περίπτωση απώλειας του «ειδικού βιβλίου κυκλο
φορίας ΤΑΞΙ» απαιτείται άμεση αναγγελία στον Ο.Α.Ε.Ε. και στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του οδηγού και άμεση αντικατάστασή του με προμήθεια νέου πριν την επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται εντός τριμήνου από την ισχύ του παρόντος ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση, διανομή και τήρηση του βιβλίου αυτού.

3. Εάν δεν τηρείται ή δεν επιδεικνύεται το «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παραγράφου 2 ή δεν καταχωρείται σε αυτό ο οδηγός που απασχολείται κατά τον έλεγχο, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) στην
περίπτωση της πλήρους κυριότητας του οχήματος από έναν ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγεί αυτοπρόσωπα το όχημα, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,
β) στην περίπτωση συνιδιοκτητών
με αυτοπρόσωπη οδήγηση του οχήματος, αφαίρεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης του μη συνεπούς ιδιοκτήτη για ένα (1) μήνα και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και
γ) σε περίπτωση οδήγησης
του οχήματος από μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές αφαίρεση του επαγγελματικού διπλώματος για ένα (1) μήνα και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η άδεια κυκλοφορίας ή το επαγγελματικό δίπλωμα αντίστοιχα αφαιρείται για ένα (1) μήνα και το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στα χίλια (1.000) ευρώ.Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων από οδηγό αυτοκινήτου ΤΑΞΙ πλήρους κυριότητας συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος διατήρησε το αυτοκίνητο και μετά τη συνταξιοδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 669/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 53/1991, επιβάλλεται ως κύρωση στέρηση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για ένα (1) μήνα και πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, στην περίπτωση δε συνιδιοκτησίας επιβάλλεται ως κύρωση στο συνταξιούχο του Ο.Α.Ε.Ε. πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατά το διάστημα
της αφαίρεσης του επαγγελματικού διπλώματος του επαγγελματία, δεν επιτρέπεται, μίσθωση, χρήση, εκμετάλλευση του αυτοκινήτου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσληψη από αυτόν προσώπου για την οδήγηση του οχήματος.

....................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΓΑ
ΜΕΡΟΣ Γ
ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 (Α ́15), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3144/2003    (Α ́111), προστίθεται η εξής διάταξη:

 

«Στην ασφάλιση του ΙΚΑ και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τη διαδικασία επιταγών κατάρτισης, και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών.»

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 προστίθεται διάταξη ως εξής:
«Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εξακολουθεί να βαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο και στην περίπτωση που το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο δημόσιο φορέα.»