Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 71/1988
Φ.Ε.Κ.
32/Α` 17.2.1988
Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 41/2018. (ΦΕΚ 80/Α/7.5.2018)    «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (καταργεί τα κεφάλαια Α και Γ)
  • Υ.Α. 31856/2003, (ΦΕΚ 1257/Β/3.9.2003)    «Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών)» (καταργεί το τελευταίο εδάφιο της § 5.1 του άρθ. 6)
  • Υ.Α. 33940/7590/1998, (ΦΕΚ 1316/Β/31.12.1998)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)»
  • Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995, (ΦΕΚ 611/Β/12.7.1995)    «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών» (καταργεί την § 4 του άρθ. 11)
  • Υ.Α. 54229/2498/1994, (ΦΕΚ 312/Β/22.4.1994)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει»
  • Υ.Α. 81813/5428/1993, (ΦΕΚ 647/Β/30.8.1993)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)»
  • Υ.Α. 58185/2474/1991, (ΦΕΚ 360/Β/28.5.1991)    «Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)»
  • Π.Δ 374/1988, (ΦΕΚ 168/Α/12.8.1988)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»

Σχετικό έγγραφο :

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 32Α_1988 2.64 MB

ανιχνευτές πυρκαγιάς, αδιέξοδο, άκαυστο δομικό υλικό, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, ακεραιότητα απέναντι στη φωτιά ενός δομικού στοιχείου, άμεση απόσταση διαφυγής, αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας ενός δομικού στοιχείου, απροστάτευτη όδευση διαφυγής, αυτοκλειόμενο κούφωμα, αυτόματος καταιονητήρας, έξοδος κινδύνου, εξωτερικό κλιμακοστάσιο, επικίνδυνος χώρος, επιφανειακή εξάπλωση φλόγας, εσωτερικά τελειώματα, ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου, καυστό δομικό υλικό, όδευση διαφυγής, οικοδομικό διάκενο, όροφος εκκένωσης, παροχή όδευσης διαφυγής, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση, πυράντοχο κούφωμα, πυροδιαμέρισμα, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, πυροφραγμός, τελική έξοδος