Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 34Α_1993 207.96 KB

έκθεση σε χημικό παράγοντα, οριακή τιμή έκθεσης, καπνός, ομίχλη, ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα, σκόνη – κονιορτός, εισπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων, αναπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων, αεροδυναμική διάμετρος αιωρούμενου στερεού σωματιδίου, ένδειξη δέρμα - Δ