Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 193

Εθνική Νομοθεσία

 • Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια
 • Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ»
 • Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK
 • Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
 • Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
 • Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως
 • Καθορισμός μέτρων και όρων για τη περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών
 • Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση των γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον
 • Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις
 • Εξέταση των καυσίμων με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών
 • Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
 • Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις
 • Συμπλήρωση και τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 2254/230/Φ.6.9/21-12-94, (73/Β) «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες»
 • Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων
 • Αποδοχή των πρωτοκόλλων των ετών 1976 και 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971 αναφορικά με την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο
 • Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών
 • Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
 • Τροποποίηση της 2923/161/21-2-86 (176/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/26/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK
 • Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης