Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 416

Εθνική Νομοθεσία

 • Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 2000/32/Ε.Κ, 2000/33/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 • Τροποποίηση της έγκρισης χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των απαγορευτικών διατάξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης, μονάδας επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, στην εταιρεία «Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ», στη θέση (ΕΟ) περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής
 • Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ
 • Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών»
 • Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες
 • Τροποποίηση της απόφασης 2/2000 του ΑΧΣ (426/Β/00) σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2000/71/ΕΚ (L287/46/14-11-2000) της Επιτροπής «για την προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο των μεθόδων μέτρησης που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 32/1997 «κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 (35/Α)»
 • Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.99
 • Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Β1575)
 • Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Τροποποίηση των π.δ 88/97, (90/Α) και 16/99 (9/Α) σύμφωνα με την Οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής της 13/1999, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένες
 • Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998
 • Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για την τροποποίηση της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους»
 • Τροποποίηση της Φ2/64580/2288/99 (1523/Β) ΚΥΑ «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/52/ΕΚ
 • Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 166/1-7-1999) «σχετικά με τη δέκατη έβδομη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων»
 • Τροποποίηση της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 98/98/Ε.Κ. (EEL 355 της 30-12-1998) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή πέμπτη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ο.Κ. περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με τα Διορθωτικά της Οδηγίας 98/98/Ε.Κ. (EEL 293 της 15-11-1999 και (EEL 136 της 8-6-2000)
 • Τροποποίηση της Β6467/608/1988 (ΦΕΚ 214/Β/21.4.1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως
 • Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976
 • Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ
 • Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας