Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 2, σε σύνολο 2
E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ
Νεοεισερχόμενος
Ορισμός 1: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά εντός περιόδου που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Καταλόγου Κατανομής για Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) και λήγει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του επόμενου Εθνικού Καταλόγου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13».

Ορισμός 2: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011.

Ορισμός 3: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ότι αφορά την επέκταση αυτή.

Νέος (ανήλικος)
Ορισμός 1: Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα.