Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 9, σε σύνολο 9
E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ
Τελική έξοδος
Ορισμός 1: Είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού.

Τελική έξοδος
Ορισμός 1: Η έξοδος κινδύνου στον όροφο εκκένωσης του κτιρίου όπου καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυγής και η οποία οδηγεί απ’ ευθείας εκτός του κτιρίου σε ασφαλή υπαίθριο χώρο που συνέχεται με κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού.

Τεχνική προδιαγραφή
Ορισμός 1: Έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1025/2012.

Ορισμός 2:

Τεχνικός ασφάλειας
Ορισμός 1: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996)  jsp  , του Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α`/14.3.1990)  jsp  και του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985).

Τεχνικός υπεύθυνος Ε.Α.Κ.
Ορισμός 1: 'Οπως προσδιορίζεται στα άρθρα 4 (Προσωπικό των Ε.Α.Κ.), 5 (Προσόντα τεχνικού υπεύθυνου), 6 (Αρμοδιότητες και καθήκοντα του τεχνικού υπευθύνου των Ε.Α.Κ.) της παρούσας απόφασης.

Τηλεργασία
Ορισμός 1: Είναι μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάση μίας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων.

Τομεακά συστήματα διαπίστευσης
Ορισμός 1: Ένα σύστημα διαπίστευσης της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο βασίζεται σε σχετικό πρότυπο για συγκεκριμένο προϊόν, διεργασία, υπηρεσία κ.λπ. και σε πρόσθετες απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα και/ή σε συγκεκριμένη νομοθεσία.

Τόπος εργασίας
Ορισμός 1: Kάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.

Τρωτότητα
Ορισμός 1: Οι συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες που αυξάνουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις των κινδύνων.