Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 20

Εθνική Νομοθεσία

 • Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις
 • Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα
 • Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
 • Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις
 • Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις
 • Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
 • Ανακοίνωση κύρωσης της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην Οικοδομική Βιομηχανία
 • Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα»
 • εφαρμογή του Π.Δ/μα 1073/16.9.1981
 • Περί παρατάσεως της αναστολής των οικοδομικών εργασιών εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Θεσ/νίκης
 • Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 778/26.8.1980 Π.Δ. «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»
 • Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων εργατών και τεχνιτών

Νομολογία