Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 201 - 250, σε σύνολο 362
E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ
Θεωρητικός πληθυσμός
Ορισμός 1: Είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του καταστήματος ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.

Θεωρητικός πληθυσμός
Ορισμός 1: Ο τεχνικός υπολογισμός των ατόμων του χώρου, ο οποίος είναι η βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου και τις καθαρές επιφάνειες.

Καθαρισμός
Ορισμός 1: Η μηχανική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Επίσης καθαρισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο, κεφαλή κ.λπ.).

Καθεστώς απασχόλησης
Ορισμός 1: Nοείται:
α. η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,
β. η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την προστασία τους. Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις.  

Κάθιση
Ορισμός 1: Είναι ένα μέτρο εργασιμότητας που εκφράζεται με την απώλεια ύψους, σε mm , που παρουσιάζει μια κωνική στήλη νωπού σκυροδέματος, όταν ανασυρθεί η κωνική μήτρα (κώνος κάθισης) με την οποία μορφώθηκε (ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.02).

Καλώδια
Ορισμός 1: Όλα τα καλώδια για ονομαστική τάση κάτω των 250 Volts που χρησιμεύουν στη σύνδεση ή την προέκταση της σύνδεσης ΗΗΕ με τον ρευματοδότη ή στη σύνδεση δύο ή περισσότερων ΗΗΕ μεταξύ τους.

Καρκινογόνος παράγοντας
Ορισμός 1: α) ουσία ή μείγμα που ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως καρκινογόνος παράγοντας στην κατηγορία 1Α ή 1Β, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «Για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006» (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1), β) ουσία, μείγμα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα I του παρόντος διατάγματος, καθώς και ουσία ή μείγμα που προκύπτει από μια διαδικασία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

Κατασκευαστής
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει εξοπλισμό πλοίων ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή εξοπλισμού πλοίων και διοχετεύει στην αγορά αυτό τον εξοπλισμό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

Ορισμός 2: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα εκρηκτικό ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή του και διοχετεύει στην αγορά αυτό το εκρηκτικό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή το χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς.

Ορισμός 3: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα ή οχήματα ειδικής κατηγορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προκειμένου να τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση. Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Ορισμός 4: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το σήμα του.

Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου
Ορισμός 1: Θεωρούνται τα καταστήματα που λόγω της φύσης των προϊόντων τους, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος έναρξης φωτιάς ή/και παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης.

Καταστροφή
Ορισμός 1: η σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της κοινωνίας, που προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με ίδια μέσα και πόρους.

Καταχώρηση ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)
Ορισμός 1: Μία ομαδική καταχώρηση η οποία αποδίδεται σε ουσίες, μείγματα. διαλύματα ή είδη εάν: δεν αναφέρονται ονομαστικά στον πίνακα Α του κεφαλαίου 3.2 (κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων), και παρουσιάζουν χημικές, φυσικές και/ ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, τον κωδικό ταξινόμησης, την ομάδα συσκευασίας, την ονομασία και την περιγραφή της καταχώρησης ε.α.ο.

Κατηγορία έκθεσης ή Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης
Ορισμός 1: Κατηγοριοποίηση σε είδος και, ακολούθως, σε δραστικότητα των περιβαλλοντικών διαβρωτικών δράσεων στις οποίες εκτίθεται ένα έργο από σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια ζωής του. Συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ 206: α) ουδεμία διαβρωτική δράση και διάβρωση λόγω έκθεσης β) σε ενανθράκωση, γ) σε χλωριόντα πλην θαλασσινού νερού, δ) σε χλωριόντα από τη θάλασσα, προσβολή σε: ε) παγετό και παγοπληξία, στ) χημική προσβολή και επιπλέον ζ) η προσβολή σε τριβή και απότριψη. Στον παρόντα Κανονισμό περιλαμβάνονται οι κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του πίνακα ΠΒ2-1 του Παραρτήματος ΠΒ2.

Κεντρικός αναμικτήρας
Ορισμός 1: Σταθερός αναμικτήρας βίαιης ανάμιξης εγκαταστημένος σε συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος.

Κίνδυνος
Ορισμός 1: Ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωής ή τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσίες, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Κοινοποιημένος οργανισμός
Ορισμός 1: Ο οργανισμός που έχει ορίσει η αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17.

Κορεσμένο και επιφανειακά ξηρό αδρανές
Ορισμός 1: Αδρανές που βρίσκεται σε κορεσμένη και επιφανειακά ξηρή κατάσταση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6.

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων
Ορισμός 1: Κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες της μίας χρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης. Στα κτίρια πολλαπλών χρήσεων οι επιμέρους χρήσεις μπορεί να είναι είτε διαχωρισμένες, είτε εμπλεκόμενες.

Κυβικό μέτρο σκυροδέματος
Ορισμός 1: Η ποσότητα νωπού σκυροδέματος που, όταν συμπυκνωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που δίδεται στο ΕΛΟΤ EN 12350.06, καταλαμβάνει όγκο ενός κυβικού μέτρου.

Κύκλος διαχείρισης καταστροφών
Ορισμός 1: Το σύνολο των τακτικών και διαχειριστικών αποφάσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια και τις φάσεις του κύκλου της καταστροφής, ήτοι της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Κύρια δραστηριότητα
Ορισμός 1: Ο τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Κύριος του Έργου
Ορισμός 1: Είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Κύριος του έργου
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η εγκατάσταση.

Κυτταροκαλλιέργεια
Ορισμός 1: Η in vitro ανάπτυξη κυττάρων που προέρχονται από πολυκύτταρους οργανισμούς.

Κώδικας BWMS
Ορισμός 1: Ο Κώδικας για την Έγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης Έρματος που υιοθετήθηκε με την απόφαση MEPC.300(72), όπως δύναται να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που εφαρμόζονται στο Παράρτημα.».

Κώδικας IMSBC
Ορισμός 1: Ο Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Στερεών Χύδην Φορτίων (IMSBC) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την Απόφαση MSC.268 (85), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται, τίθενται σε ισχύ και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που ισχύουν για το παράρτημα, εκτός του κεφαλαίου Ι.

Λατομείο
Ορισμός 1: Ο χώρος εντός του οποίου εξορύσσονται και παράγονται λατομικά προϊόντα όπως μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά και αδρανή. Η νόμιμη λειτουργία του λατομείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), την Εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης και την Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία
Ορισμός 1: Μεγάλης κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού για μια ειδική εφαρμογή, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από ειδικούς σε συγκεκριμένη θέση, και χρησιμοποιούνται και συντηρούνται από επαγγελματίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση
Ορισμός 1: Ένας μεγάλης κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται και εγκαθίστανται από επαγγελματίες, και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και απεγκαθίστανται από επαγγελματίες.

Μέγεθος επιχείρησης
Ορισμός 1: Tο  μέγεθος  αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.  

Μελέτη τεχνικού έργου
Ορισμός 1: Η μελέτη του τεχνικού έργου προσδιορίζει τις ακριβείς τεχνικές εργασίες, μεθόδους και υλικά που απαιτούνται καθώς και την απαιτούμενη δαπάνη κατασκευών. Χαρακτηρίζεται επίσης κάθε ερευνητική εργασία, μέθοδος καθώς και κάθε εργασία προγραμματισμού που σχετίζονται με το τεχνικό έργο.

Μεμονωμένη έγκριση
Ορισμός 1: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο μηχάνημα έργων ή όχημα ειδικής κατηγορίας πληρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η μεμονωμένη έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

Μεταλλαξιγόνος παράγοντας
Ορισμός 1: Ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α ή 1Β που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008.

Μεταλλείο
Ορισμός 1: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης μεταλλευμάτων (βωξίτης, νικέλιο, μεικτές θειούχες μεταλλικές ενώσεις, λευκόλιθος, χουντίτης, χρωμίτης, άστριοι). Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα μεταλλείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών. Η νόμιμη λειτουργία του μεταλλείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Ορισμός 1: Μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας ή με σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης που τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή ενέργειας η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.  

Μηχάνημα
Ορισμός 1: Σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ορισμός 2: Σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεση του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης.

Ορισμός 3: Σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάσταση του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα.

Ορισμός 4: Σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

Ορισμός 5: Σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια.

Μηχάνημα έργου
Ορισμός 1: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών.
Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού.

Μηχάνημα έργων (κινητό μηχάνημα)
Ορισμός 1: Αυτοπροωθούμενο μηχάνημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα. Τα μηχανήματα έργων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (1) Κατηγορία 1: Αυτά τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν επί μονίμων οδοστρωμάτων (π.χ. ερπυστριοφόρα, κυλιόμενοι κύλινδροι). (2) Κατηγορία 2: Αυτά τα οποία έχουν την τεχνική δυνατότητα κίνησης επί της οδού.

Μονώροφα
Ορισμός 1: Είναι τα καταστήματα που η κύρια δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν (1) όροφο.

Νεοεισερχόμενος
Ορισμός 1: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά εντός περιόδου που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Καταλόγου Κατανομής για Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) και λήγει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του επόμενου Εθνικού Καταλόγου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13».

Ορισμός 2: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011.

Ορισμός 3: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ότι αφορά την επέκταση αυτή.

Νέος (ανήλικος)
Ορισμός 1: Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα.

Όδευση διαφυγής
Ορισμός 1: Είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όδευση διαφυγής
Ορισμός 1: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οικοδομικές εργασίες
Ορισμός 1: Ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων.

Οικοδομικό διάκενο
Ορισμός 1: Το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί.

Οικονομικός φορέας
Ορισμός 1: Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας

Ορισμός 2: Ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

Ορισμός 3: Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, χρησιμοποίηση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία εκρηκτικών υλών.

Ομάδες πρώτης (1ης) απόκρισης
Ορισμός 1: Οι κατά περίπτωση καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι, επιχειρησιακά, που επιλαμβάνονται πρώτοι του καταστροφικού συμβάντος.

Ομοιογενές υλικό
Ορισμός 1: Υλικό ομοιογενούς σύστασης σε όλη τη μάζα του, ή υλικό αποτελούμενο από συνδυασμό υλικών το οποίο είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση.

Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
Ορισμός 1: Ο οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στις οποίες συγκαταλέγονται η δοκιμή, η βαθμονόμηση, η πιστοποίηση και η επιθεώρηση.

Ορισμός 2: Φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης.

Ορισμός 3: Οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης.

Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών
Ορισμός 1: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.

Οριακές τιμές έκθεσης (ELV)
Ορισμός 1: Οι τιμές που καθορίζονται βάσει βιοφυσικών και βιολογικών εκτιμήσεων, ιδιαίτερα στη βάση επιστημονικώς παγιωμένων βραχυπρόθεσμων και εντόνων άμεσων επιπτώσεων, ήτοι των θερμικών επιπτώσεων και της ηλεκτρικής διέγερσης των ιστών.