Skip to main content
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 14, σε σύνολο 14
| A | D | E | G | I | J | L | N | P | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Ί | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Τακτοποίηση
Ορισμός 1: Κάθε οριοθέτηση φορτίου εντός ενός χώρου φορτίου, είτε μερική ή ολική.

Τελική έξοδος
Ορισμός 1: Είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού.

Τελική έξοδος
Ορισμός 1: Η έξοδος κινδύνου στον όροφο εκκένωσης του κτιρίου όπου καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυγής και η οποία οδηγεί απ’ ευθείας εκτός του κτιρίου σε ασφαλή υπαίθριο χώρο που συνέχεται με κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού.

Τερατολογία
Ορισμός 1: Η μελέτη των δυσμενών επιδράσεων στον αναπτυσσόμενο οργανισμό, που μπορεί να προκύψουν από την έκθεση πριν από τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της προγεννητικής ανάπτυξης ή μεταγεννητικώς μέχρι την εποχή της σεξουαλικής ωρίμανσης. Στις σημαντικότερες εκδηλώσεις της τοξικότητας στην ανάπτυξη περιλαμβάνονται 
1. ο θάνατος του οργανισμού 
2. ανατομικές ανωμαλίες 
3. μη φυσιολογική αύξηση του οργανισμού και 
4. λειτουργική ανεπάρκεια. (βλέπε αναπτυξιακή τοξικολογία).
 

Τεχνική προδιαγραφή
Ορισμός 1: Έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1025/2012.

Ορισμός 2:

Τεχνικός ασφάλειας
Ορισμός 1: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996)  jsp  , του Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α`/14.3.1990)  jsp  και του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985).

Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΤΜΕ)
Ορισμός 1: Ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο, την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη/επισκευή/συντήρηση και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των αναφερόμενων εγκαταστάσεων στο άρθρο 1 παρ. 2.1. "Συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων: α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, β) σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, ε) σε ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανιών και κτηρίων, και ειδικότερα πάσης φύσεως ατμολέβητες, στ) σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών, και ζ) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών.".

Τεχνικός υπεύθυνος Ε.Α.Κ.
Ορισμός 1: 'Οπως προσδιορίζεται στα άρθρα 4 (Προσωπικό των Ε.Α.Κ.), 5 (Προσόντα τεχνικού υπεύθυνου), 6 (Αρμοδιότητες και καθήκοντα του τεχνικού υπευθύνου των Ε.Α.Κ.) της παρούσας απόφασης.

Τηλεργασία
Ορισμός 1: Είναι μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάση μίας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων.

Τομεακά συστήματα διαπίστευσης
Ορισμός 1: Ένα σύστημα διαπίστευσης της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο βασίζεται σε σχετικό πρότυπο για συγκεκριμένο προϊόν, διεργασία, υπηρεσία κ.λπ. και σε πρόσθετες απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα και/ή σε συγκεκριμένη νομοθεσία.

Τοποθέτηση
Ορισμός 1: Η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούμενος τίθεται στη διάθεση του έμμεσου εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.

Τόπος εργασίας
Ορισμός 1: Kάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.

Ορισμός 2: Ωρισμένον, προσδιοριζόμενον τμήμα της επιχειρήσεως, δυνάμενον να περιλαμβάνη μίαν ή περισσοτέρας θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικόν του τόπου εργασίας είναι ότι έκαστος εργαζόμενος εις το πλαίσιον της δραστηριότητος ή των δραστηριοτήτων του παραμένει εκεί κατά το µάλλον ή ήττον µακροχρονίως εις διαφόρους θέσεις εργασίας, η διάρκεια της παραμονής του εις αυτάς δεν δύναται να προσδιορισθή μετά ακριβείας και η περαιτέρω υποδιαίρεσις του τόπου τούτου εις μικρότερα τμήματα δεν είναι δυνατή.

Τρωτότητα
Ορισμός 1: Οι συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες που αυξάνουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις των κινδύνων.

Τύπος μελανής θερμοκρασίας
Ορισμός 1: Ο τύπος μελανής θερμοκρασίας θερμαντικού μηχανήματος είναι αυτός όπου η εξωτερική ακτινοβολούμενη ή μεταφερόμενη θερμότητα επιφανείας λειτουργεί σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 200 0C και που δεν έχει εσωτερική εστία ανάφλεξης.