Skip to main content
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 48, σε σύνολο 48
| A | D | E | G | I | J | L | N | P | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Ί | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Καθαρισμός
Ορισμός 1: Η μηχανική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Επίσης καθαρισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο, κεφαλή κ.λπ.).

Καθεστώς απασχόλησης
Ορισμός 1: Nοείται:
α. η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,
β. η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την προστασία τους. Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις.  

Κάθιση
Ορισμός 1: Είναι ένα μέτρο εργασιμότητας που εκφράζεται με την απώλεια ύψους, σε mm , που παρουσιάζει μια κωνική στήλη νωπού σκυροδέματος, όταν ανασυρθεί η κωνική μήτρα (κώνος κάθισης) με την οποία μορφώθηκε (ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.02).

Καθολικός σχεδιασμός
Ορισμός 1: Ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει την τοποθέτηση και την χρήση υποβοηθητικών συσκευών για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται.

Καλώδια
Ορισμός 1: Όλα τα καλώδια για ονομαστική τάση κάτω των 250 Volts που χρησιμεύουν στη σύνδεση ή την προέκταση της σύνδεσης ΗΗΕ με τον ρευματοδότη ή στη σύνδεση δύο ή περισσότερων ΗΗΕ μεταξύ τους.

Καρκινογόνος παράγοντας
Ορισμός 1: α) ουσία ή μείγμα που ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως καρκινογόνος παράγοντας στην κατηγορία 1Α ή 1Β, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «Για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006» (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1), β) ουσία, μείγμα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα I του παρόντος διατάγματος, καθώς και ουσία ή μείγμα που προκύπτει από μια διαδικασία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

Κατασκευαστής
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει εξοπλισμό πλοίων ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή εξοπλισμού πλοίων και διοχετεύει στην αγορά αυτό τον εξοπλισμό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

Ορισμός 2: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα εκρηκτικό ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή του και διοχετεύει στην αγορά αυτό το εκρηκτικό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή το χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς.

Ορισμός 3: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα ή οχήματα ειδικής κατηγορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προκειμένου να τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση. Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Ορισμός 4: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το σήμα του.

Ορισμός 5: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την επισήμανση κάθε εξοπλισμού προς χρήση κατά την έννοια της §2 του άρθρου αυτού (βλέπε μηχανή), προκειμένου να διατεθεί στο εμπόριο με το όνομά του, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι ενέργειες αυτές, αναλαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο ή από τρίτον για λογαριασμό του.
Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν επίσης για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συναρμολογεί, συσκευάζει επεξεργάζεται, ανακαινίζει ή/και επισημαίνει ένα ή περισσότερα προκατασκευασμένα προϊόντα ή/και προορίζει αυτά για εξοπλισμό προς χρήση προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο με το όνομά του.

Κατάσταση ετοιμοθάνατου
Ορισμός 1: Η κατάσταση πολύ κοντά στο θάνατο ή η αδυναμία επιβίωσης ακόμα και μετά από θεραπευτική αγωγή.    

Κατάσταση ροής
Ορισμός 1: Μια κατάσταση που συμβαίνει όταν μια μάζα κοκκώδους υλικού κορεσμένο με υγρό σε τέτοιο βαθμό που, υπό την επίδραση των επικρατούντων εξωτερικών δυνάμεων, όπως η δόνηση, η πρόσκρουση ή η κίνηση των πλοίων, χάνει την εσωτερική δύναμή της διάτμησης και συμπεριφέρεται ως υγρό.

Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου
Ορισμός 1: Θεωρούνται τα καταστήματα που λόγω της φύσης των προϊόντων τους, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος έναρξης φωτιάς ή/και παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης.

Καταστροφή
Ορισμός 1: η σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της κοινωνίας, που προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με ίδια μέσα και πόρους.

Καταχώρηση ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)
Ορισμός 1: Μία ομαδική καταχώρηση η οποία αποδίδεται σε ουσίες, μείγματα. διαλύματα ή είδη εάν: δεν αναφέρονται ονομαστικά στον πίνακα Α του κεφαλαίου 3.2 (κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων), και παρουσιάζουν χημικές, φυσικές και/ ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, τον κωδικό ταξινόμησης, την ομάδα συσκευασίας, την ονομασία και την περιγραφή της καταχώρησης ε.α.ο.

Ορισμός 2: Νοείται μια ομαδική καταχώρηση η οποία αποδίδεται σε ουσίες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν:
α) δεν αναφέρονται ονομαστικά στον πίνακα Α του κεφαλαίου 3.2 και 
β) παρουσιάζουν χημικές, φυσικές ή/και επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στο μέρος, τον κωδικό ταξινόμησης, την ομάδα συσκευασίας, την ονομασία και την περιγραφή της καταχώρησης ε.α.ο.
 

Κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμίαντο
Ορισμός 1: Οι δραστηριότητες εκτός από την χρησιμοποίηση αμιάντου οι οποίες ενδέχεται να αποδεσμεύουν στο περιβάλλον αμίαντο.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμόρφωση
Ορισμός 1: Η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης (συμβουλές και κατευθύνσεις) της εποπτεύουσας αρχής και των ελεγκτών που δίδεται σε συγκεκριμένη περίπτωση προς τον οικονομικό φορέα καθώς και οι επεξηγήσεις που παρέχει η εποπτεύουσα αρχή ή οι ελεγκτές για την ορθή εφαρμογή  και  συμμόρφωση  με  τις  κείμενες  διατάξεις  είτε   παρέχονται σε συνέχεια του ελέγχου που διενεργήθηκε είτε παρέχονται σε ανεξάρτητο χρόνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα.

Κατηγορία έκθεσης ή Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης
Ορισμός 1: Κατηγοριοποίηση σε είδος και, ακολούθως, σε δραστικότητα των περιβαλλοντικών διαβρωτικών δράσεων στις οποίες εκτίθεται ένα έργο από σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια ζωής του. Συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ 206: α) ουδεμία διαβρωτική δράση και διάβρωση λόγω έκθεσης β) σε ενανθράκωση, γ) σε χλωριόντα πλην θαλασσινού νερού, δ) σε χλωριόντα από τη θάλασσα, προσβολή σε: ε) παγετό και παγοπληξία, στ) χημική προσβολή και επιπλέον ζ) η προσβολή σε τριβή και απότριψη. Στον παρόντα Κανονισμό περιλαμβάνονται οι κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του πίνακα ΠΒ2-1 του Παραρτήματος ΠΒ2.

Κατηγορίες πετρελαιοειδών
Ορισμός 1: Σχετική παράγραφος 1.1.1. (δηλ. Γενική Ταξινόμηση:
Τα πετρελαιοειδή εκτός από τα υγροποιημένα αέρια πετρελαίου LPG) τα οποία ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία σύμφωνα με το σημείο ανάφλεξης όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κλειστού δοχείου, ταξινομούνται: στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία 0: Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου.
Κατηγορία I: Υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από 21 0C
Κατηγορία II: Υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης από 21 0C μέχρι 55 0C.
Κατηγορία ΙΙΙΙ: Υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης πάνω από 55 0C μέχρι και 100 0C
Αταξινόμητα υγρά τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης χάνω αχό 100 0C.
Η κατηγορία II και η κατηγορία III μπορούν να υποδιαιρεθούν σύμφωνα με τις συνθήκες που διακινούνται τα πετρελαιοειδή στις κατηγορίες II (1) ή ΙΙΙΙ (1) που αφορούν τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία του διακινούμενου πετρελαιοειδούς είναι μικρότερη από το σημείο ανάφλεξής του και στις κατηγορίες II (2) και ΙΙΙ (2) που αφορούν τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία του διακινούμενου πετρελαιοειδούς είναι ίση ή μεγαλύτερη από το σημείο ανάφλεξής του).
 

Κάτοχος
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του PCB, χρησιμοποιημένα PCB ή/και συσκευές που περιέχουν PCB.

Κατώτατο όριο ανάφλεξης
Ορισμός 1: Σχετική παράγραφος 1.2.3. (γ) (δηλ. όπου η αναλογία των αερίων στο μίγμα είναι κάτω του 1% του όγκου το μίγμα δεν αναφλέγεται και καλείται πολύ φτωχό προς ανάφλεξη ή κάτω του κατωτέρου ορίου ανάφλεξης. Όταν η αναλογία των αερίων στο μίγμα είναι πάνω από 8% του όγκου, το μίγμα πάλι δεν αναφλέγεται αλλά καλείται πολύ πλούσιο προς ανάφλεξη ή πάνω από το ανώτερο όριο ανάφλεξης).

Καύσιμα υγρά (combustible liquids)
Ορισμός 1: Υγρά µε σημείο ανάφλεξης µμεγαλύτερο από 60 0C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου).

Καύσιμο
Ορισμός 1: Η λέξη καύση αναφέρεται σε οιανδήποτε ουσία, στερεή, υγρή ή αέρια που καίγεται εάν θερμανθεί.

Κεντρική διοίκηση
Ορισμός 1: Η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας επιχείρησης.

Κεντρικός αναμικτήρας
Ορισμός 1: Σταθερός αναμικτήρας βίαιης ανάμιξης εγκαταστημένος σε συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος.

Κεροζίνη
Ορισμός 1: Απόσταγμα διυλισμένου πετρελαιοειδούς κατηγορίας ΙΙ, ενδιάμεσο σε πτητικότητα μεταξύ βενζίνης και ελαφρού πετρελαιοειδούς ντίζελ. Η κύρια χρήση του είναι για θέρμανση αλλά έχει επίσης, µια περιορισμένη χρήση για φωτισμό και για ορισμένους τύπους μηχανών εσωτερικής καύσης. Είναι γνωστό επίσης σαν φωτιστικό πετρέλαιο.

Κίνδυνος
Ορισμός 1: Ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωής ή τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσίες, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Κινητά ικριώματα
Ορισμός 1: Μεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα), ύψους ενός (1,00) μέχρι και το πολύ δύο (2,00) μέτρων, μετά δαπέδου εργασίας επ’ αυτών πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) του μέτρου, χρησιμοποιούμενοι μόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 12. (δηλ. εις εξωτερικάς (αποκλειόμενων των εξωστών) και εσωτερικάς εργασίας ύψους κάτω των τριών μέτρων και πεντήκοντα εκατοστών (3,50) του μέτρου).

Κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων
Ορισμός 1: Ανθεκτικές μεταλλικές σωληνωτές κατασκευές, ύψους ανωτέρου του τριπλασίου του μήκους της μικρότερης πλευράς της βάσης τους.

Κινητός γερανός
Ορισμός 1: Αυτοπροωθούμενος γερανός με κεραία, ο οποίος είναι ικανός να μετακινείται, με ή χωρίς φορτίο, χωρίς να χρειάζεται μόνιμη τροχιά και του οποίου η ευστάθεια εξασφαλίζεται με τη βαρύτητα. Μετακινείται επί ελαστικών επισώτρων, ερπυστριών ή άλλων διατάξεων μετακίνησης. Όταν είναι σε μόνιμη θέση ενδέχεται να υποστηρίζεται από στηρίγματα ευστάθειας ή άλλα εξαρτήματα που αυξάνουν την ευστάθειά του. Η υπερκατασκευή των κινητών γερανών είναι πλήρους περιστροφής ή περιορισμένης περιστροφής ή μη περιστρεφόμενη. Είναι συνήθως εξοπλισμένοι με ένα ή περισσότερα παλάγκα ή/και υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση και κάθοδο της κεραίας και του φορτίου. Οι κινητοί γερανοί είναι εξοπλισμένοι με τηλεσκοπική ή αρθρωτή ή δικτυωτή κεραία - ή με συνδυασμό τους-που έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κάθοδός της. Οι χειρισμοί των ανηρτημένων από την κεραία φορτίων επιτελούνται μέσω πολύσπαστων με άγκιστρο ή άλλων μηχανισμών ανύψωσης φορτίου για ειδικές εργασίες.

Κινητός εξοπλισμός
Ορισμός 1: Εξοπλισμός που έχει τους δικούς του τροχούς, μεταφέρεται πάνω σε οχήματα ή έχει κάποια άλλη δυνατότητα κίνησης.

Κινητός περιέκτης αποβλήτων
Ορισμός 1: Κατάλληλα σχεδιασμένος περιέκτης, εφοδιασμένος με τροχούς, ο οποίος προορίζεται για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων και είναι εφοδιασμένος με κάλυμμα.

Κινούμενη συνάθροιση ή πορεία
Ορισμός 1: Η πεζή ή εποχούμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, η οποία πραγματοποιείται με μετακίνηση των συμμετεχόντων ή μέρους των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη οδική διαδρομή.

Κλειστός χώρος
Ορισμός 1: Ο χώρος που από τη φύση του είναι πανταχόθεν κλειστός ή έχει περιορισμένη δυνατότητα φυσικού αερισμού.

Κοινό σημείο
Ορισμός 1: Οποιοδήποτε σημείο της διαχωριστικής κατασκευής και του χώρου που απέχει 50 εκατοστά του μέτρου από αυτή.

Κοινοποιημένος οργανισμός
Ορισμός 1: Ο οργανισμός που έχει ορίσει η αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17.

Κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων
Ορισμός 1: Κάθε όμιλος επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόμενους στα κράτη - μέλη,
β) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομίλου σε διαφορετικά κράτη - μέλη και
γ) τουλάχιστον μία επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κράτος - μέλος και τουλάχιστον μία άλλη επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε άλλο κράτος - μέλος.  

Κοπτικό αρμών (αρμοκόφτης)
Ορισμός 1: Κινητό μηχάνημα που προορίζεται για τη δημιουργία αρμών σε σκυρόδεμα, άσφαλτο και παρόμοιες επιφάνειες οδοστρωμάτων. Το κοπτικό εργαλείο είναι δίσκος περιστρεφόμενος με υψηλή ταχύτητα. Η προς τα εμπρός κίνηση του κοπτικού αρμών είναι:
-χειροκίνητη, ή 
-χειροκίνητη με μηχανική βοήθεια, ή
-μηχανοκίνητη.

Κορεσμένο και επιφανειακά ξηρό αδρανές
Ορισμός 1: Αδρανές που βρίσκεται σε κορεσμένη και επιφανειακά ξηρή κατάσταση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6.

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων
Ορισμός 1: Κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες της μίας χρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης. Στα κτίρια πολλαπλών χρήσεων οι επιμέρους χρήσεις μπορεί να είναι είτε διαχωρισμένες, είτε εμπλεκόμενες.

Κυβικό μέτρο σκυροδέματος
Ορισμός 1: Η ποσότητα νωπού σκυροδέματος που, όταν συμπυκνωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που δίδεται στο ΕΛΟΤ EN 12350.06, καταλαμβάνει όγκο ενός κυβικού μέτρου.

Κύκλος διαχείρισης καταστροφών
Ορισμός 1: Το σύνολο των τακτικών και διαχειριστικών αποφάσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια και τις φάσεις του κύκλου της καταστροφής, ήτοι της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Κύρια δραστηριότητα
Ορισμός 1: Ο τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Κύριος
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την απόλυτη εξουσία επί των παραγομένων επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν μετά την προεπεξεργασία, ανάμιξη, σύνθεση ή άλλη εργασία που οδηγεί στην μεταβολή των αποβλήτων αυτών.

Κύριος του Έργου
Ορισμός 1: Είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Κύριος του έργου
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η εγκατάσταση.

Ορισμός 2: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ύστερα από εντολή του οποίου και για λογαριασμό του εκτελείται το έργο

Ορισμός 3: Ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, νομέας, ο κάτοχος του πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής, όπου εκτελείται ύστερα από εντολή του και για λογαριασμό του ναυπηγοεπισκευαστικού έργου. Ο κύριος του έργου μπορεί να εκπροσωπείται από το νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ή τον Πλοίαρχο του πλοίου.

Κυτταροκαλλιέργεια
Ορισμός 1: Η in vitro ανάπτυξη κυττάρων που προέρχονται από πολυκύτταρους οργανισμούς.

Κυτταροκαλλιέργεια
Ορισμός 1: Η in vitro ανάπτυξη κυττάρων που προέρχονται από πολυκύτταρους οργανισμούς.

Κώδικας BWMS
Ορισμός 1: Ο Κώδικας για την Έγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης Έρματος που υιοθετήθηκε με την απόφαση MEPC.300(72), όπως δύναται να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που εφαρμόζονται στο Παράρτημα.».

Κώδικας IMDG
Ορισμός 1: O Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την Απόφαση MSC.122 (75), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό.

Κώδικας IMSBC
Ορισμός 1: Ο Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Στερεών Χύδην Φορτίων (IMSBC) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την Απόφαση MSC.268 (85), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται, τίθενται σε ισχύ και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που ισχύουν για το παράρτημα, εκτός του κεφαλαίου Ι.