Skip to main content
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 15, σε σύνολο 15
| A | D | E | G | I | J | L | N | P | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Ί | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Υγροποιημένα αέρια πετρελαιοειδούς (LPG) (υγραέρια)
Ορισμός 1: Υδρογονάνθρακες ελαφρού τύπου σε αεριώδη κατάσταση υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν σε υγρή κατάσταση υπό πίεση ή ψύξη για να διευκολύνεται η εναποθήκευση, μεταφορά ή η διακίνηση. Το υγροποιημένο αέριο πετρελαιοειδούς που συναντάται στο εμπόριο περιέχει βουτάνιο, προπάνιο και μίγμα αυτών.

Υδραυλική σφύρα
Ορισμός 1: Συσκευή που χρησιμοποιεί την πηγή υδραυλικής ενέργειας του φέροντος μηχανήματος για να επιταχύνει έμβολο (μερικές φορές με την βοήθεια αερίου), το οποίο στη συνέχεια χτυπά εργαλείο. Το κύμα τάσης που γεννάται από την κινητική δράση ρέει διά μέσου του εργαλείου στο υλικό με αποτέλεσμα τη θραύση του. Οι υδραυλικές σφύρες για να λειτουργήσουν χρειάζονται παροχή ελαίου υπό πίεση. Η πλήρης μονάδα φέροντος μηχανήματος/σφύρας ελέγχεται από χειριστή ο οποίος συνήθως κάθεται στο θαλαμίσκο του φέροντος μηχανήματος.

Υλικά επικίνδυνα μόνο χύδην (MHB)
Ορισμός 1: Τα υλικά που ενδέχεται να έχουν χημικό κίνδυνο όταν μεταφέρονται χύδην, εκτός από υλικά ταξινομημένα ως επικίνδυνα εμπορεύματα στον Κώδικα IMDG.

Υπαίθριο εμπορικό κατάστημα
Ορισμός 1: Κάθε υπαίθριος χώρος κτιρίων, που εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και κάθε περιφραγμένο, μη στεγασμένο ή με υπόστεγο εμπορικό κατάστημα, όπως έκθεση και πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφώνκαι οικοδομικών υλικών. Στα υπαίθρια καταστήματα δεν εντάσσονται το λιανικό εμπόριο σε κινητές εγκαταστάσεις (πάγκους), ή σε συγκεκριμένους χώρους αγοράς,όπως υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές, λιανικό εμπόριο τροφίμων, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους ή κιόσκια και αγορές, εκθέσεις βιβλίων, λουλουδιών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων
Ορισμός 1: Χαρακτηρίζεται χώρος χρησιμοποιούμενος δια την στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση ή διανυκτέρευση πέντε (5) αυτοκινήτων και άνω.

Υπαιτιότητα
Ορισμός 1: Ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.  

Υπεργολάβος
Ορισμός 1: Πρόσωπο που συμβάλλεται με εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συμβάλλεται με άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του

Ορισμός 2: Πρόσωπο που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον εργολάβο ή άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολοκλήρου του τεχνικού έργου ή τμήματος του

Ορισμός 3: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης.

Υπεύθυνος εγκατάστασης
Ορισμός 1: Eίναι το άτομο που έχει την ικανότητα, κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία, να επιβλέπει ή να εκτελεί την εργασία που έχει αναλάβει με ασφαλή και σωστό τρόπο.

Ορισμός 2: O ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος την εγκατάσταση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του.

Υπεύθυνος συντήρησης
Ορισμός 1: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης και συντήρησης έργων αυτής της κατηγορίας.

Υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης
Ορισμός 1: Ο ιδιοκτήτης, εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης.

Υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης
Ορισμός 1: O εκάστοτε επικεφαλής της ομάδας του φορέα (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό Ταμείο, Ο.Τ.Α ή ιδιώτης) που εκτελεί τη φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνου είδους. Στις φορτώσεις και εκφορτώσεις επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 προβλέπεται επιπλέον και η παρουσία του οριζόμενου στο Παράρτημα Α του Κανονισμού προσώπου (εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) που στην περίπτωση αυτή και αυτός επιπλέον των παραπάνω είναι υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Υπόγεια
Ορισμός 1: Είναι τα καταστήματα που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε χαμηλότερη στάθμη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης του κτιρίου.

Υποτροπή
Ορισμός 1: Η διαπίστωση όμοιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από τη βεβαίωση της αρχικής.

Υπόχρεος φορέας διαχείρισης
Ορισμός 1: Ο κύριος, ο παραγωγός ή ο κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (§14). 

Υψηλά AL
Ορισμός 1: Είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία».