Skip to main content
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 22, σε σύνολο 22
| A | D | E | G | I | J | L | N | P | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Ί | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Χαμηλά AL
Ορισμός 1: Όσον αφορά τα μαγνητικά πεδία, είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις».

Χαμηλά AL και υψηλά AL
Ορισμός 1: Όσον αφορά τα ηλεκτρικά πεδία, είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας ή πρόληψης που ορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

Χειριστής
Ορισμός 1: Ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος με τη χρήση εξοπλισμού εργασίας.   

Ορισμός 2: Ο παραλήπτης του σήματος με χειρονομίες.

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
Ορισμός 1: Κάθε μετατόπιση ή στήριξη φορτίου από ένα ή περισσότερους εργαζόμενους, όπως η ανύψωση, η απόθεση, η ώθηση, η έλξη ή η μετακίνηση φορτίου, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της ή εξαιτίας δυσμενών εργονομικών συνθηκών, περιέχει κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζόμενων.

Χημικός ναυτιλίας
Ορισμός 1: Ο κάτοχος άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREEING).

Χρησιμοποιημένα PCB
Ορισμός 1: Όλα τα PCB που θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 (§1) της Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β`/18.7.1997) .

Χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
Ορισμός 1: Κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εξοπλισμό εργασίας, όπως η θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, η χρήση, η μεταφορά, η επισκευή, η μετατροπή, ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου και του καθαρισμού.

Χρησιμοποίηση του αμιάντου
Ορισμός 1: Οι δραστηριότητες, που συνεπάγονται το χειρισμό ποσότητας μεγαλύτερης από 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστου αμίαντου ετησίως και αναφέρονται:
- στην εξαγωγή ακατέργαστου αμιάντου από αμιαντομετάλλευμα, εξαιρουμένης κάθε διεργασίας άμεσα συνδεδεμένης µε την εξόρυξη του μεταλλεύματος ή και
- στη βιομηχανική παραγωγή και τελική επεξεργασία των ακολούθων προϊόντων που περιέχουν ακατέργαστο αμίαντο: αμιαντοτσιµέντο ή προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, υλικά τριβής από αμίαντο, διηθητικά υλικά από αμίαντο, υφάνσιμες ύλες αμιάντου, αμιαντόχαρτο και αμιαντοσανίδες, υλικά αρμολόγησης, συσκευασίας και ενίσχυσης από αμίαντο, καλλύματα δαπέδου από αμίαντο, υλικά πληρώσεως από αμίαντο.
 

Χρησιμοποίηση του αμιάντου
Ορισμός 1:   Οι δραστηριότητες, που συνεπάγονται το χειρισμό ποσότητας μεγαλύτερης από 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστου αμίαντου ετησίως και αναφέρονται: - στην εξαγωγή ακατέργαστου αμιάντου από αμιαντομετάλλευμα, εξαιρουμένης κάθε διεργασίας άμεσα συνδεδεμένης µε την εξόρυξη του μεταλλεύματος ή και - στη βιομηχανική παραγωγή και τελική επεξεργασία των ακολούθων προϊόντων που περιέχουν ακατέργαστο αμίαντο: αμιαντοτσιµέντο ή προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, υλικά τριβής από αμίαντο, διηθητικά υλικά από αμίαντο, υφάνσιμες ύλες αμιάντου, αμιαντόχαρτο και αμιαντοσανίδες, υλικά αρμολόγησης, συσκευασίας και ενίσχυσης από αμίαντο, καλλύματα δαπέδου από αμίαντο, υλικά πληρώσεως από αμίαντο.  

Χρόνος εργασίας
Ορισμός 1: Κάθε περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική.

Ορισμός 2: 1. στην περίπτωση των μετακινούμενων εργαζομένων: κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός της οποίας ο μετακινούμενος εργαζόμενος ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι: -     ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς. Οι δραστηριότητες αυτές Περιλαμβάνουν ειδικότερα: i) οδήγηση, ii) φόρτωση και εκφόρτωση, iii) συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα, iv) καθαρισμό και τεχνική συντήρηση των οχημάτων, ν) όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών ή στην εκπλήρωση των νόμιμων ή κανονιστικών υποχρεώσεων που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγόμενη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της φόρτωσης και εκφόρτωσης, των διοικητικών διατυπώσεων με την αστυνομία, τα τελωνεία, τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ. οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τον χρόνο του και οφείλει να ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, έτοιμος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, εκτελώντας ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με την υπηρεσία, ιδίως κατά τις περιόδους αναμονής φόρτωσης ή εκφόρτωσης, όταν δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η προβλεπόμενη διάρκειά τους, δηλαδή είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς πριν από την πραγματική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους ή / και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη κείμενη εθνική νομοθεσία, 2. στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, ο ίδιος ορισμός εφαρμόζεται για το χρόνο από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός βρίσκεται στον τόπο εργασίας του, στη διάθεση του πελάτη και ασκεί τα καθήκοντά του ή δραστηριότητες διαφορετικές από τις γενικές διοικητικές εργασίες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη εκτέλεση της μεταφοράς. Δεν περιλαμβάνονται στον χρόνο εργασίας τα διαλείμματα, ο χρόνος ανάπαυσης καθώς και οι περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπουν αντιστάθμιση ή περιορισμό των περιόδων αυτών.

Χρόνος ημιζωής, t 0,5
Ορισμός 1: Ο χρόνος που απαιτείται για την κατά 50% μετατροπή της ουσίας δοκιμής, όταν η κινητική της αντιδράσεως μετατροπής είναι πρώτης τάξεως είναι ανεξάρτητος της συγκέντρωσης.

Χρώμα ασφάλειας
Ορισμός 1: Κάθε χρώμα στο οποίο προσδίδεται μια συγκεκριμένη σημασία.

Χύδην Φορτίο Υψηλής Πυκνότητας
Ορισμός 1: Ένα στερεό χύδην φορτίο με έναν παράγοντα στοιβασίας 0,56 m3/t ή λιγότερο.

Χώροι βοηθητικής χρήσης
Ορισμός 1: Χώροι οι οποίοι δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων.

Ορισμός 2: Είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής (κύριας) χρήσης των εμπορικών καταστημάτων και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως αποθήκες, γραφεία, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Χώροι εργασίας
Ορισμός 1: Το σύνολο των χώρων που προορίζονται να καταλάβουν θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των καταλυμάτων, στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Χώροι κύριας χρήσης
Ορισμός 1: Χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία.

Ορισμός 2: Είναι οι χώροι που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης των εμπορικών καταστημάτων και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως χώροι έκθεσης και πώλησης και χώροι συνάθροισης κοινού.

Χώρος προσωρινής παραμονής - καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία)
Ορισμός 1: Προστατευμένος προσβάσιμος χώρος αναμονής στον οποίο μπορεί να παραμείνει προσωρινά ένα ΑμεΑ σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη όδευση ή στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.

Χώρος συσκευασίας
Ορισμός 1: O εσωτερικός χώρος των κιβωτίων, βαρελιών, δοχείων, φιαλών, δεξαμενών κ.λπ της συσκευασίας των επικινδύνων ουσιών.

Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου
Ορισμός 1: Χώρος κτιρίου ή δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης.

Χώρος φορτίου
Ορισμός 1: Για τα δεξαμενόπλοια είναι δεξαμενές φορτίου και για τα φορτηγά πλοία τα κοίτη (αμπάρια).

Χώρος φορτίου
Ορισμός 1: Για τα δεξαμενόπλοια είναι δεξαμενές φορτίου και για τα φορτηγά πλοία τα κοίτη (αμπάρια).

Χώρος φορτίου
Ορισμός 1: Κάθε χώρος σε πλοίο που προορίζεται για τη μεταφορά φορτίων.