Skip to main content
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 38, σε σύνολο 38
| A | D | E | G | I | J | L | N | P | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Ί | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όδευση διαφυγής
Ορισμός 1: Είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όδευση διαφυγής
Ορισμός 1: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οδοστρωτήρες με επιβαίνοντα χειριστή
Ορισμός 1: Βλέπε μηχανήματα συμπύκνωσης.

Οικοδομικές εργασίες
Ορισμός 1: Ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων.

Οικοδομικό διάκενο
Ορισμός 1: Το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί.

Οικονομική δραστηριότητα
Ορισμός 1: Η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων.

Οικονομικός φορέας
Ορισμός 1: Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας

Ορισμός 2: Ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

Ορισμός 3: Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, χρησιμοποίηση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία εκρηκτικών υλών.

Ομάδα Α
Ορισμός 1: Αποτελείται από φορτία τα οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν εάν μεταφερθούν σε περιεκτικότητα σε υγρασία που υπερβαίνει το μεταφερόμενο όριο υγρασίας τους.

Ομάδα Β
Ορισμός 1: Αποτελείται από φορτία τα οποία εμπεριέχουν χημικό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνη κατάσταση στο πλοίο.

Ομάδα Γ
Ορισμός 1: Αποτελείται από φορτία τα οποία δεν υπόκεινται σε υγροποίηση (ομάδα Α) ούτε διαθέτουν χημικό κίνδυνο (ομάδα Β).

Ομάδες πρώτης (1ης) απόκρισης
Ορισμός 1: Οι κατά περίπτωση καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι, επιχειρησιακά, που επιλαμβάνονται πρώτοι του καταστροφικού συμβάντος.

Όμιλος επιχειρήσεων
Ορισμός 1: Κάθε όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις.  

Ομοιογενές υλικό
Ορισμός 1: Υλικό ομοιογενούς σύστασης σε όλη τη μάζα του, ή υλικό αποτελούμενο από συνδυασμό υλικών το οποίο είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση.

Όνομα Μεταφοράς Χύδην Φορτίου (BCSN)
Ορισμός 1: Προσδιορίζει το χύδην φορτίο κατά τη θαλάσσια μεταφορά. Όταν ένα φορτίο περιλαμβάνεται στον παρόντα Κώδικα, το Όνομα Μεταφοράς Χύδην Φορτίου του φορτίου αναγνωρίζεται με κεφαλαία γράμματα στους μεμονωμένους πίνακες ή στον κατάλογο. Όταν το φορτίο είναι ένα επικίνδυνο προϊόν, όπως ορίζεται στον Κώδικα IMDG, όπως ορίζεται στον κανονισμό VII/ 1.1 της Σύμβασης SOLAS, το Ορθό Όνομα Μεταφοράς αυτού του φορτίου είναι το Όνομα Μεταφοράς Χύδην Φορτίου.

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου (Nominal capacity of the receptacle)
Ορισμός 1: Σημαίνει τον ονομαστικό όγκο της επικίνδυνης ουσίας που περιέχεται σε δοχείο εκφρασμένο σε λίτρα. Για κυλίνδρους συμπιεσμένων αερίων η ονομαστική χωρητικότητα θα είναι η χωρητικότητα νερού του κυλίνδρου.

Οξεία τοξικότητα από το στόμα
Ορισμός 1: Οι δυσμενείς επιδράσεις που παρατηρούνται μετά τη χορήγηση από το στόμα μιας δόσης της ουσίας εφάπαξ ή πολλών δόσεων εντός 24 ώρου.

Οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής
Ορισμός 1: Ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης, αντίστοιχα, οιασδήποτε σοβαρότητας, όπως οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές αναλύονται στο άρθρο 16.

Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
Ορισμός 1: Ο οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στις οποίες συγκαταλέγονται η δοκιμή, η βαθμονόμηση, η πιστοποίηση και η επιθεώρηση.

Ορισμός 2: Φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης.

Ορισμός 3: Οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης.

Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών
Ορισμός 1: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.

Οργανωτής
Ορισμός 1: Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που απευθύνει πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συμμετοχή σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή ο οριζόμενος ως οργανωτής στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 3.

Οριακές τιμές έκθεσης (ELV)
Ορισμός 1: Οι τιμές που καθορίζονται βάσει βιοφυσικών και βιολογικών εκτιμήσεων, ιδιαίτερα στη βάση επιστημονικώς παγιωμένων βραχυπρόθεσμων και εντόνων άμεσων επιπτώσεων, ήτοι των θερμικών επιπτώσεων και της ηλεκτρικής διέγερσης των ιστών.

Οριακή δόση
Ορισμός 1: Μια δόση που αποτελεί το ανώτατο όριο για τη δοκιμή (2000 ή 5000 mg/kg).    

Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη
Ορισμός 1: H ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση ενός παράγοντα, ο οποίος μετράται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, σωματικά υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή έμμεσα από την ειδική δράση του στον οργανισμό.

Οριακή τιμή έκθεσης
Ορισμός 1: Το ανώτερο επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων σ’ έναν παράγοντα, το οποίο καθορίζεται κατά τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ως η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασής του στον τόπο εργασίας, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

Οριακή τιμή έκθεσης σε καρκινογόνο ή μεταλλαξιγόνο παράγοντα
Ορισμός 1: Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον καρκινογόνο ή μεταλλαξιγόνο παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και σαραντάωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

Όριο υγρασίας Φορτίου Προς Μεταφορά (TML) που μπορεί να υγροποιηθεί
Ορισμός 1: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία του φορτίου που θεωρείται ασφαλής για μεταφορά σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις του εδαφίου 7.3.2. Καθορίζεται από τις διαδικασίες δοκιμών που έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχή, όπως αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 του προσαρτήματος 2.

Όροφος εκκένωσης
Ορισμός 1: Είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.

Όροφος εκκένωσης
Ορισμός 1: Ο όροφος του κτιρίου που περιλαμβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι κάθε αυτοτελές κτίριο διαθέτει έναν μόνο όροφο εκκένωσης, ο οποίος ορίζεται σαφώς στη μελέτη πυροπροστασίας ακόμα και στην περίπτωση που λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι δυνατή η εκκένωση ορόφων του σε περισσότερα του ενός επίπεδα.

Ορυχείο
Ορισμός 1: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης πρώτων υλών, κύρια, ενεργειακών ορυκτών. Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα ορυχείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών. Η νόμιμη λειτουργία του ορυχείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ουσία δοκιμής
Ορισμός 1: Κάθε ουσία, αρχική ή σχετικά προϊόντα μετατροπής.

Ουσιαστική Ισότητα
Ορισμός 1: Η ισότητα των φύλων, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών ή των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.  

Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση
Ορισμός 1: Όχημα εξοπλισμένο με διάταξη για τον καθαρισμό των υπονόμων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων με την εκτόξευση ύδατος υπό υψηλή πίεση. Η διάταξη είτε είναι προσαρμοσμένη σε γυμνό πήγμα φορτηγού οχήματος ή ενσωματώνεται σε ειδικό αμάξωμα. Το μηχάνημα είναι μόνιμα στερεωμένο ή αφαιρέσιμο, όπως στην περίπτωση συστήματος εναλλάξιμου αμαξώματος.

Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση
Ορισμός 1: Το όχημα που μπορεί να λειτουργεί είτε για την έκπλυση υπό υψηλή πίεση είτε για αναρρόφηση. Βλέπε: όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση, όχημα με αναρροφητήρα.

Όχημα ειδικής κατηγορίας
Ορισμός 1: Όχημα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, ορυχεία, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων, χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Εξαιρούνται: 1) Οχήματα που κινούνται με κινητήρες που ανήκουν στα πεδία εφαρμογής κανονιστικών πράξεων περί εκπομπών των οδηγιών 2007/46/ΕΚ ή 2002/24/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύουν ή αντικαθίστανται. 2) Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων.

Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού
Ορισμός 1: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και/ή εξοπλισμό.

Όχημα με αναρροφητήρα
Ορισμός 1: Όχημα που είναι εξοπλισμένο με διάταξη συλλογής ύδατος, ιλύος, βόρβορου απορριμμάτων ή συναφούς υλικού από υπονόμους ή παρόμοιες εγκαταστάσεις με τη δημιουργία υποπίεσης. Η διάταξη αυτή είτε είναι προσαρμοσμένη σε γυμνό πλαίσιο φορτηγού οχήματος ή ενσωματώνεται σε ειδικό αμάξωμα. Ο εξοπλισμός είναι μόνιμος ή αφαιρέσιμος, όπως στην περίπτωση συστήματος εναλλάξιμου αμαξώματος.

Οχήματα οδικά
Ορισμός 1: Τα μεταφορικά ή άλλων χρήσεων μέσα που κινούνται στις οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων και οδηγούνται από πρόσωπα, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), σύμφωνα με τον Ν. 2696/1999       «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

Όψιμος θάνατος
Ορισμός 1: Η περίπτωση όπου ένα ζώο δεν πεθαίνει ούτε φαίνεται ετοιμοθάνατο εντός 48 ωρών, αλλά πεθαίνει αργότερα στη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, που διαρκεί 14 ημέρες.