Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 4229/395/2013
Φ.Ε.Κ.
318/Β` 15.2.2013
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο

Σχετικό έγγραφο :

  • Αρ. Πρωτ. οικ. 5885/557/4.3.2013    «Έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 4229/395/2013 σχετικά με τον προσδιορισμό των νομίμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου (ΕΑΚ)»

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. 22435/1469/2017, (ΦΕΚ 1865/Β` 26.5.2017)    «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (318/β) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο»»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 318Β_13 824.15 KB

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο προσδιορισμός των νομίμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 212/2006    και το άρθρο 73 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Ν. 3919/2011   .

εργασίες διαχείρισης αμιάντου, επιχειρήσεις αφαίρεσης- κατεδάφισης αμιάντου, τεχνικός υπεύθυνος Ε.Α.Κ., αμιαντούχα υλικά, αμιαντοτσιμέντο, βοηθητικές εργασίες με αμίαντο, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, αρμόδιο πρόσωπο επίβλεψης των εργασιών διαχείρισης αμιάντου

1. Μητρώο εργαζομένων: Η Ε.Α.Κ. οφείλει να τηρεί, το προβλεπόμενο στο παράρτημα V του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, Μητρώο εργαζομένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά την διάρκεια της εργασίας τους, στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 212/2006   .

2. Βιβλίο καταχώρισης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που ορίζεται στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε., άρθρο 38 παρ. 3 (ε), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 212/2006    άρθρο 18 παρ. 2: Πρέπει να τηρείται με τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από ενδεχομένως διαφορετικά πρόσωπα ή φορείς. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που δίνεται στο παράρτημα V του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης.

3. Ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία τους. Πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα V του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης.

4. Βιβλίο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης: Κάθε Ε.Α.Κ. οφείλει να τηρεί ενημερωμένο το βιβλίο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης για κάθε εξοπλισμό εργασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτει τέτοιο βιβλίο.
Σε κάθε περίπτωση στο βιβλίο συντήρησης της μονάδας αρνητικής πίεσης (NPU) και της σκούπας κενού, που διαθέτουν φίλτρα HEPA, και αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, πρέπει να τηρείται αρχείο των εξαμηνιαίων ελέγχων καλής λειτουργίας με τη μέθοδο του φθαλικού διεστέρα της 2−αιθυλο−εξανόλης (DOP test).

5. Αρχείο μηνιαίων και εξαμηνιαίων ελέγχων των Μ.Α.Π. αναπνοής: Με ευθύνη της Ε.Α.Κ. τηρείται αρχείο των μηνιαίων και εξαμηνιαίων ελέγχων των Μ.Α.Π. αναπνοής σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης.

6. Μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού. Κάθε Ε.Α.Κ. οφείλει να τηρεί ενημερωμένο Μητρώο με τα απαραίτητα στοιχεία του εκπαιδευμένου προσωπικού.

1. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Μετά την επιβολή κύρωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. δεν επιβάλλεται κύρωση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την ίδια παράβαση.
2. Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικαστεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές κυρώσεις.
4. Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα αρμόδια όργανα, τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 69 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η Υ.Α. 21017/84/2009    (Β΄ 1287).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.