Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.
Οι εμπειρογνωμοσύνες περιλαμβάνουν αυτοψίες ασφαλείας, υποστήριξη σε εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου, εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών (σχέδιο έκτακτης ανάγκης, εργονομικές μελέτες, μελέτη για την καταλληλότητα των Μέσων Ατομικής Προστασίας, ΜΑΠ, κ.ά.
Η τελική Έκθεση με τα πορίσματα της εμπειρογνωμοσύνης υποβάλλεται και στα δύο μέρη.