Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με την οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. 35043/2524/10, (1385/Β/2.9.10)    «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. ΑΣ 4.1/οικ. 45573/3719/08, (1874/Β/12.9.08)    «Τροποποίηση της υπ αριθμ Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 2006/90/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την 7η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»
  • Υ.Α. Φ4.2/73358/5309/02, (240/Β/28.2.02)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ4.2/18960/1446/01 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 2000/62/ΕΚ»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 778B_01 35.12 MB