Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 12570/1106/Φ9.1/2010
Φ.Ε.Κ.
1830/Β` 22.11.2010
Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα : (άρθ. 2)
  • Παρακολούθηση επαγγελματικής συμπεριφοράς : (άρθ. 3)
  • Εποπτεία από τις αρχές παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα που μετακινείται προσωρινά σε άλλο κράτος -μέλος : (άρθ. 4)
  • Εποπτεία από τις αρχές παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης του από τη χώρα εγκατάστασής του : (άρθ. 5)
  • Επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 1 : (παράρτημα Α)
  • Δήλωση προσωρινής – περιστασιακής παροχής υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο : (παράρτημα Β)
  • Μητρώο φυσικών προσώπων / νομικών προσώπων : (παράρτημα Γ)

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127/16.2.2011    «Εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων 12570/1106/ΦΓ9.1/10-11-2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώων και εποπτεία παροχών», 158/25/ΓΦ9.1/10-01-2011 (ΦΕΚ 49/Β/2011) «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών από παρόχους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα» και 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011) «Καθορισμός οργάνων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων ..», οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3844/2010»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1830Β_10 380.31 KB