Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 22

Εθνική Νομοθεσία

 • Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 και προστασία αστυνομικού προσωπικού κατά τη διαχείριση κρατουμένων ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
 • Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις
 • Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 2808)
 • Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση τον Π. δ/τος 27/1986 (11/Α)
 • Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις
 • Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις
 • Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (99/Α) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού
 • Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274)
 • Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 27/1986 (11/Α)
 • Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
 • Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ)
 • Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)
 • Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις
 • Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπερησιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας