Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 165

Εθνική Νομοθεσία

 • Τροποποίηση της υ.α 132458/03 «επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Β κατηγορίας σύμφωνα με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας. – Προγράμματα 2004 (1901/Β)
 • Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
 • Τροποποίηση απόφασης για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ. Ε. Ε .Α.Δ.)
 • Διαδικασίες εγγραφής των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και των ειδικών επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 2 του ν. 2642/98
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
 • Καθορισμός αποζημίωσης του προέδρου και των μελών της ειδικής επιτροπής για τον επανακαθορισμό των επαγγελμάτων και των εργασιών που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ
 • Καθορισμός κατηγοριών κατάταξης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και των ειδικών επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων
 • Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων
 • Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Β κατηγορίας σύμφωνα με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας- προγράμματα 2004
 • Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ κατηγορίας σύμφωνα με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας- προγράμματα 2004
 • Μερική τροποποίηση της 2/12542/0022/20.3.2003 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 441/Β/14.4.2003) «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
 • Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)
 • Είδη ατομικής προστασίας για τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας
 • Τροποποίηση της Φ. 10221/οικ. 19579/1316/2003 απόφασης Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον καθορισμό των επαγγελμάτων και των εργασιών που υπάγονται στον καθορισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ
 • Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες
 • Τροποποίηση του Ν. 2668/98 (282/Α), εναρμόνιση με την οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις
 • Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον επανακαθορισμό των επαγγελμάτων και των εργασιών που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ
 • Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις
 • Μερική απασχόληση & υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα