Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας : (μέρος 1ο)
 • Αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο : (κεφ. Α)
 • Πεδίο Εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές -gender mainstreaming, θετικά μέτρα, θετικές δράσεις, ουσιαστική ισότητα, σχέδια ισότητας, άμεση διάκριση, έμμεση διάκριση, πολλαπλή διάκριση, βία στην εργασία, έμφυλη διάκριση, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση, σήμα ισότητας, δίκτυο δομών) : (άρθ. 2)
 • Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότητας : (άρθ. 3)
 • Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων : (άρθ. 4)
 • Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 - Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων : (άρθ. 5)
 • Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας : (άρθ. 6)
 • Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 – Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας – Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια : (άρθ. 7)
 • Τροποποίηση του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 – Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων σε ΕΝ.ΠΕ. και Κ.Ε.Δ.Ε. : (άρθ. 8)
 • Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων : (άρθ. 9)
 • Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές : (κεφ. Β)
 • Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές : (άρθ. 10)
 • Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς : (άρθ. 11)
 • Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων : (άρθ. 12)
 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων : (άρθ. 13)
 • Πειθαρχικό Δίκαιο : (άρθ. 14)
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία : (άρθ. 17)
 • Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία : (άρθ. 18)
 • Χορήγηση ειδικής άδειας : (άρθ. 19)
 • Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη : (άρθ. 20)
 • Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον ιδιωτικό βίο και στην απασχόληση : (κεφ. Γ)
 • Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων : (άρθ. 21)
 • Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (A΄ 170) και του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 (A΄207) : (άρθ. 22)
 • Ορισμοί (άμεση διάκριση, έμμεση διάκριση, σεξουαλική παρενόχληση) : (άρθ. 22§2)
 • Έννομη Προστασία : (άρθ. 23)
 • Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης : (άρθ. 24)
 • Δίκτυο δομών και άλλες ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών : (κεφ. Δ)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας : (μέρος 2ο)
 • Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου εσωτερικών : (μέρος 3ο)
 • Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης : (κεφ. Γ)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : (άρθ. 78)
 • Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο : (άρθ. 83)
 • Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017 : (άρθ. 92)
 • Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία και τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης : (κεφ. Δ)
 • Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 : (άρθ. 102)
 • Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία του υπουργείου εσωτερικών και των αποκεντρωμένων διοικήσεων : (κεφ. Ε)
 • Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α. : (άρθ. 121
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 50Α_2019 683.71 KB