Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 76/2010
Φ.Ε.Κ.
140/Α` 12.8.2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Αποκλειστική αναγνώριση : (άρθ. 3)
 • Επισήμανση και σταθερή τοποθέτηση : (άρθ. 4)
 • Εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και εκρηκτικές ύλες σε σάκους : (άρθ. 5)
 • Εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών : (άρθ. 6)
 • Κοινοί πυροκροτητές και επιβραδυντές ακαριαίας θρυαλλίδας : (άρθ. 7)
 • Ηλεκτρικοί, μη ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί πυροκροτητές : (άρθ. 8)
 • Εναυστήρες και ενισχυτές : (άρθ. 9)
 • Ακαριαίες θρυαλλίδες και θρυαλλίδες ασφαλείας : (άρθ. 10)
 • Κυτία και βαρέλια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες : (άρθ. 11)
 • Αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας : (άρθ. 12)
 • Συλλογή δεδομένων : (άρθ. 13)
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων : (άρθ. 14)
 • Εθνική αρχή : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. οικ 4341/824/3.4.2013    «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του π.δ 76/2010 (ΦΕΚ 140/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α), για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 56/2012, (ΦΕΚ 108/Α/3.5. 2012)    «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 76/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (140/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/43/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 140Α_10 319.39 KB