Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 2)
 • Ορισμοί (εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, στάθμη ακουστικής ισχύος LWA, εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος, μηχανή, μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος, κατασκευαστής, διάθεση στην αγορά, προορισμός, αρμόδια αρχή, σήμανση, διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θέση σε λειτουργία) : (αρθ. 3)
 • Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά : (άρθ. 4)
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης : (άρθ. 5)
 • Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης : (άρθ. 6)
 • Σήμανση : (άρθ. 7)
 • Εξοπλισμός που υπόκειται σε όρια θορύβου : (άρθ. 8)
 • Εξοπλισμός υποκείμενος μόνο σε επισήμανση ως προς το θόρυβο : (άρθ. 9)
 • Μη συμμόρφωση εξοπλισμού : (άρθ. 10)
 • Περιορισμοί - ρυθμίσεις : (άρθ. 11)
 • Μεταβολή του τύπου του εξοπλισμού : (άρθ. 12)
 • Κοινοποιημένοι οργανισμοί : (άρθ. 13)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 15)
 • Ορισμοί του εξοπλισμού (εναέρια εξέδρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, περιστροφικός εκθαμνωτής, αναβατόριο οικοδομικών υλικών, αεροσυμπιεστής, μηχανήματα συμπίεσης, μηχανική πριονοκορδέλα εργοταξίου, δισκοπρίονο εργοταξίου, φορητό αλυσοπρίονο, όχημα προς έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση, μηχανήματα συμπύκνωσης, συσκευές θραύσης σκυροδέματος και αερόσφυρες χειρός, αναμεικτήρες σκυροδέματος ή κονιάματος, βαρούλκο δομικών κατασκευών, μηχάνημα μεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέματος και κονιάματος, μεταφορική ταινία, μονάδες ψύξης του χώρου φορτίου επί οχημάτων, προωθητής, εξοπλισμός διατρήσεων, ανατρεπόμενο όχημα, μηχάνημα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλοφόρων ή βυτιοφόρων φορτηγών, εκσκαφέας υδραυλικός ή με συρματόσχοινα, εκσκαφέας – φορτωτής, δοχείο ανακύκλωσης γυαλιού, ισοπεδωτής, μηχανή ξακρίσματος χόρτων/ μηχανή ξακρίσματος παρυφών, ψαλίδα φυτικών φρακτών, όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση, μηχάνημα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης, υδραυλική σφύρα, συγκρότημα υδραυλικής ισχύος, κοπτικό αρμών - αρμοκόφτης, συμπυκνωτής τύπου φορτωτή με κάδο για χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, χλοοκοπτική μηχανή, μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα/ μηχανή ξακρίσματος παρυφών χλοοτάπητα, φυσητήρας φύλλων, συλλεκτήρας φύλλων, ανυψωτικό όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης αντισταθμιζόμενο, φορτωτής, κινητός γερανός, κινητός περιέκτης αποβλήτων, μοτοσκαπτική φρέζα, διαστρωτήρας οδοποιίας, εξοπλισμός πασσαλόπηξης, μηχάνημα τοποθέτησης σωλήνων, ερπυστριοφόρο όχημα διαμόρφωσης πίστας χιονιού, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, μηχανοκίνητο σάρωθρο, απορριμματοφόρο όχημα, φρέζα οδοστρωμάτων, εκχερσωτής, θρυμματιστής/ τεμαχιστής οργανικών υλικών, εκχιονιστικό μηχάνημα με περιστρεφόμενα εργαλεία, όχημα με αναρροφητήρα, πυργογερανός, εκσκαφέας χανδάκων, αυτοκινούμενος αναμεικτήρας, συγκρότημα υδραντλίας, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συγκόλλησης) : (παράρτ. Ι)
 • Δήλωση συμμόρφωσης : (παράρτ. ΙΙ)
 • Μέθοδος μέτρησης αερόφερτου θορύβου που εκπέμπεται από εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο σε εξωτερικούς χώρους : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Υπόδειγμα σήματος ΕΚ συμμόρφωσης και ένδειξης εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος : (παράρτ. ΙV)
 • Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής : (παράρτ. V)
 • Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής με περιοδική αξιολόγηση τεχνικού φακέλου και περιοδικό έλεγχο : (παράρτ. VΙ)
 • Εξέταση ανά μονάδα : (παράρτ. VΙΙ, Χ)
 • Πλήρης διασφάλιση ποιότητας : (παράρτ. VΙΙΙ)
 • Ελάχιστα κριτήρια για την κοινοποίηση οργανισμών : (παράρτ. ΙX)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007)    «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1418Β_03 405.41 KB