Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 7748/2020
Φ.Ε.Κ.
2034/Β` 29.5.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020 (Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020 (Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2034Β_2020 128.89 KB