Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013
Φ.Ε.Κ.
1983/Β` 14.8.2013
Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Σύσταση εξεταστικών επιτροπών : (άρθ. 2)
 • Προσόντα και επιμόρφωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών : (άρθ. 3)
 • Ασυμβίβαστες ιδιότητες − απαιτήσεις για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μελών των εξεταστικών επιτροπών : (άρθ. 4)
 • Αρμοδιότητες εξεταστικής επιτροπής : (άρθ. 5)
 • Οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας : (άρθ. 6)
 • Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις και χορήγησης αδειών : (άρθ. 7)
 • Διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων θεωρητικού μέρους : (άρθ. 8)
 • Τρόπος βαθμολόγησης θεωρητικού μέρους : (άρθ. 9)
 • Εξέταση πρακτικού μέρους : (άρθ. 10)
 • Εξέταση ενδιαφερομένων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες : (άρθ. 11)
 • Αλλαγή εξεταστέας ύλης : (άρθ. 12)
 • Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών αδειοδότησης των Περιφερειών : (άρθ. 13)
 • Εξετάσεις για επαγγελματικές άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου – Διαδικασία εξέτασης θεωρητικού μέρους : (παράρτημα Α)
 • Εξετάσεις για τις επαγγελματικές άδειες των τεχνικών χειριστών μηχανημάτων - Διαδικασία εξέτασης πρακτικού μέρους : (παράρτημα Β)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Οικ.21904/56/Φ113/2018, (ΦΕΚ 783/Β/7.3.2018)    «Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)΄ (1983/Β/14.8.2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
 • Υ.Α. Οικ. 2665/17/Φ113/2016, (ΦΕΚ 68/Β/22.1.2016)    «Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (1983/Β/14.8.2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου»»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1983Β_2013 1.04 MB