Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 36124/1194/2020
Φ.Ε.Κ.
3945/Β` 15.9.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3945Β_2020 116.08 KB