Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 25

Εθνική Νομοθεσία

 • Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (B΄ 1169/06.04.2020) υπουργική απόφαση
 • Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (Β’ 1169) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1169)
 • Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008 με την υπ’ αριθμ. MSC.268 (85) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
 • Κύρωση των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων, που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2000 με την απόφαση MSC.102 (73) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
 • (ΑΔΑ: 67ΧΝ4653ΠΩ-ΖΑ6) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α' 56) για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση φορτηγών πλοίων μεταφοράς στερεού χύδην φορτίου
 • Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/1980 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 27η Μαΐου 1999 με την απόφαση MSC 87 (71) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)
 • Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (272/Α)
 • (ΑΔΑ: ΒΕΙΚΘ-7ΩΨ) Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων
 • Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/96/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ
 • Κύρωση της Συμφωνίας -Πλαισίου για το θεσμικό καθεστώς της δημιουργίας διακρατικών συστημάτων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3.6.1996 «σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ της 17.4.2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας»
 • Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 58(67) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC)
 • Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια
 • Αποδοχή των κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (BCH) και για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (EXISTING, GC, GC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
 • Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης
 • Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC)
 • στο ΦΕΚ 531/Β/20.6.1995 που δημοσιεύθηκαν οι Υ.Α 1218.27/1/95/6.6.1995 και Υ.Α 1218.27/74/95/6.6.1995 του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Σωσίβιο πεταλοειδούς σχήματος» και «Αποδοχή του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) αντίστοιχα
 • Aποδοχή του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) (IMDG- IMO-CODE)
 • Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής