Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο προκαθορισμένο από το Υπουργείο Εργασίας θεματολόγιο που σκοπό έχει την προετοιμασία των εργοδοτών και εργαζομένων για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις ενταγμένες στη Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας. Η επόπτευση κάθε προγράμματος γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, οι εγκύκλιοι του οποίου καθορίζουν το περιεχόμενο και τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις συνδεδεμένες με τα τυπικά προσόντα του ενδιαφερομένου και τον αριθμό των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα:

Μέχρι 3 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη, με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή να διαθέτει 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας.

Μέχρι 6 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, σε αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

Μέχρι 19 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ -ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

Σε περίπτωση επιμόρφωσης εργαζομένου απαιτείται η ύπαρξη πτυχίου τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσίας από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Τα προγράμματα εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βάσει σχετικής Υπουργικής Έγκρισης.

Απευθύνεται
σε εργοδότες και εργαζόμενους που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατόπιν επιμόρφωσης, δύνανται να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας.
Διάρκεια
35 ΩΡΕΣ
Πρόγραμμα
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας.
 • Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Αρχή της ευθύνης του εργοδότη
 • Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
 • Τεχνικά έργα - Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας - Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Εκσκαφές- Κατεδαφίσεις- Διακίνηση υλικών
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
 • Κυρώσεις
 • Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
 • Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου
 • Τεχνικός ασφάλειας
 • Καθήκοντα και υποχρεώσεις
 • Οργάνωση υπηρεσίας - Διαδικασίες επιθεώρησης - Λίστες ελέγχου
 • Θόρυβος- Δονήσεις
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
 • Μέτρα προφύλαξης - Όρια επαγγελματικής έκθεσης
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού – Πυροπροστασία
 • Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
 • Γενικές αρχές ασφάλειας
 • Συντήρηση, επισκευές
 • Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
 • Μηχανές κατεργασίας μετάλλων •
 • Ξυλουργικά μηχανήματα
 • Ανυψωτικά μηχανήματα - Μηχανήματα έργων
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα •
 • Προστασία από πτώσεις
 • Εργασία σε κλειστούς χώρους
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα - Φορητές Κλίμακες)
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα (Αναφορά στο εργαλείο OiRA και παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools
 • Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 • Γενική ανασκόπηση – συζήτηση - Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)
Κατάσταση
Ενεργό