Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 12, σε σύνολο 12

Εθνική Νομοθεσία

 • Τροποποίηση − συμπλήρωση του κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας. 2006, που εγκρίθηκε με την αριθ. 3522.2/08/2013 ΚΥΑ (1671/Β)
 • Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
 • Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK
 • Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993
 • Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
 • Αντιμετώπιση θερμικής καταπόνησης εργαζομένων κατά το θέρος
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK
 • Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων