Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 14, σε σύνολο 14
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Φαινόμενη (Φαινομενική) πυκνότητα
Ορισμός 1: Το βάρος των στερεών, του αέρα και του νερού ανά μονάδα όγκου. Η φαινόμενη (φαινομενική) πυκνότητα εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο (kg /m3), γενικά. Οι κενοί χώροι στο φορτίο μπορούν να γεμιστούν με αέρα και νερό.

Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας
Ορισμός 1: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.

Φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης
Ορισμός 1: Κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασιστικές αρμοδιότητες σε οικονομικά θέματα όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης.

Φορέας επαγγελματικής κατάρτισης
Ορισμός 1: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του άρθρου 17 παρ. 1 περίπτ. γ) του Ν. 4186/2013   .

Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
Ορισμός 1: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 γνωστοποίηση».

Φορητά και απλά μέσα πυροπροστασίας
Ορισμός 1: Οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι), τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας, οι απλοί φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος μέχρι έξι κεφαλές καταιονητήρων συνδεδεμένο απ΄ ευθείας στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, τα πυροσβεστικά ερμάρια με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες, οι σταθμοί (ερμάρια) εργαλείων και μέσων κ.α.

Φορητό αλυσοπρίονο
Φορτία που μπορούν να υγροποιηθούν
Ορισμός 1: Τα φορτία που εμπεριέχουν ένα ορισμένο ποσοστό λεπτών σωματιδίων και μια ορισμένη ποσότητα υγρασίας. Μπορούν να ρευστοποιηθούν εάν μεταφέρονται με περιεκτικότητα σε υγρασία που υπερβαίνει το μεταφερόμενο όριο υγρασίας τους.

Φορτίο
Ορισμός 1: Ένα στερεό χύδην φορτίο που παρουσιάζεται από έναν φορτωτή για μεταφορά.

Φορτίο INF
Ορισμός 1: Νοείται το συσκευασμένο πυρηνικό καύσιμο που έχει υποστεί ακτινοβόληση, πλουτώνιο και απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας που μεταφέρονται ως φορτίο σύμφωνα με την κατηγορία 7 του Κώδικα IMDG.

Φορτωτής
Ορισμός 1: Κάθε πρόσωπο από το οποίο ή στο όνομα του οποίου ή για λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων με μεταφορέα ή οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο ή για το όνομα ή για λογαριασμό του οποίου τα εμπορεύματα πράγματι παραδίδονται στον μεταφορέα σε σχέση με τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς.

Ορισμός 2: Αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μηχάνημα που διαθέτει μετωπικά προσαρμοσμένο στήριγμα του κάδου και μηχάνημα ζεύξης, το οποίο φορτώνει ή σκάβει με την προς τα εμπρός κίνηση του μηχανήματος, και ανυψώνει, μεταφέρει και απορρίπτει υλικό.

Φρέζα οδοστρωμάτων
Φυσικός εξαερισμός
Ορισμός 1: Ο εξαερισμός που δεν παράγεται από ηλεκτρισμό.

Φωτεινό σήμα
Ορισμός 1: Κάθε σήμα που εκπέμπεται από συσκευή αποτελούμενη από διαφανή ή διαφώτιστα υλικά, φωτιζόμενα από το εσωτερικό ή από πίσω, κατά τρόπο ώστε να εμφανίζεται, από μόνη της, ως φωτεινή επιφάνεια.